Motion 9 – HPV-vaccin

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att HPV-vaccin införs i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 10-13 år. Vaccinationsprogrammet kan senare utvidgas så att HPV-vaccinet i ett senare skede kan ges även till flickor/kvinnor i åldern 14-25 år, beroende på livssituation, samt till pojkar.
  • att HPV-vaccinet ges inom skolhälsovården (med vårdnadshavarens tillstånd) och att eleverna samtidigt ges sexualupplysning,
  • att man fortsätter att utveckla HPV-testet och utvidgar åldersgruppen för det nationella screeningprogram- met att omfatta kvinnor i åldern 25-65 år (nu 30-60 år)med 5 års intervaller, samt utökar möjligheten för dem som uppvisar viruset vid 65 år till fortsatt screening/papaprov.

Behandling

HPV-vaccin

I Finland diagnostiseras årligen 160-170 fall av livmoderhalscancer. Dödligheten i cancerformen
har minskat med 80 % sedan 1960-talet tack var tidig diagnostisering, Papa-undersökningar görs nu med fem års mellanrum i åldrarna 25-60 år. HPV-virus av typerna 16 och 18 samt 6 och 11 har visat sig vara de viktigaste orsakerna till cellförändringar i livmoderhalsen. Vaccin som skyddar mot nämnda virus finns alltså att tillgå, men är kostsamt och ingår idag inte i det nationella vaccinationsprogrammet i Finland. Den förebyggande effekten av HPV-vaccinet kan utvärderas först om tiotals år och utesluter inte vikten av regel- bundna Papa-undersökningar.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:
att HPV-vaccin införs i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 10-13 år. Vaccinations-

programmet kan senare utvidgas så att HPV-vaccinet i ett senare skede kan ges även till flickor/kvinnor i åldern 14-25 år, beroende på livssituation, samt till pojkar,

att HPV-vaccinet ges inom skolhälsovården (med vårdnadshavarens tillstånd) och att eleverna samtidigt ges sexualupplysning,

att man fortsätter att utveckla HPV-testet och utvidgar åldersgruppen för det nationella screeningprogram- met att omfatta kvinnor i åldern 25-65 år (nu 30-60 år)med 5 års intervaller, samt utökar möjligheten för dem som uppvisar viruset vid 65 år till fortsatt screening/papaprov.

Svenska Kvinnoförbundet r.f. Carola Sundqvist Förbundsordförande

Partistyrelsens svar:

Institutet för Hälsa och välfärd (THL) tillsatte våren 2008 en arbetsgrupp för att kartlägga sjukdomsbördan till följd av humant papillomvirus (HPV) i Finland och för att lägga fram ett förslag till bästa möjliga åtgärder för att ytterligare minska livmoderhalscancer och den övriga sjukdomsbördan som orsakas av HPV.

Det finns mer än hundra papillomvirustyper, varav 14 är så kallade högrisktyper som orsakar livmo- derhalscancer. HPV-infektion är mycket vanligt och smittar huvudsakligen vid sexuell kontakt. Ungefär en fjärdedel av alla unga kvinnor i åldern omkring 20 år bär på en högrisktyp av HPV. Största delen av HPV- infektionerna går över av sig själv inom ett par år efter smittan. Ibland dröjer dock HPV-infektionen och blir ett förstadium till cancer.

För närvarande finns det två HPV-vaccinpreparat som skyddar mot HPV-infektion och sådana förstadier till cancer och sådan cancer som utvecklas till följd av en HPV-infektion. Det vetenskapliga beviset för vac- cinets effekt mot cancer är tills vidare ett indirekt bevis som påvisats mot HPV-infektion och förstadier till cancer.

Vaccinerna skyddar mot de två allvarligaste typerna av HPV (16, 18) som orsakar cancer. Bägge vaccinen har en nästan 100-procentig skyddseffekt mot de medelsvåra eller ännu svårare förstadier som dessa HPV- typer orsakar. Det ena vaccinet skyddar dessutom mot två av de vanligaste HPV-typerna (6, 11)som orsakar kondylom. Bägge vaccinen skyddar också i viss mån mot infektioner av andra HPV-typer, det ena vaccinet i något större utsträckning.

HPV-vaccinationer ger enligt THL:s utredning betydande hälsofördelar. Kostnadseffektivitetsanalysen visar att ett vaccinationsprogram för unga flickor i 12 års ålder på lång sikt är kostnadseffektivt med tanke på livmoderhalscancer och kondylom, och kan beroende på hur dyrt vaccinet är också leda till kostnadsbespar- ingar inom hälso och sjukvården.

Vaccinering av pojkar förefaller vara kostnadseffektivt när man i analysen beaktar övriga former av can- cer orsakade av HPV. Arbetsgruppen rekommenderar tills vidare ändå inte att pojkar vaccineras. Under de närmaste åren bör situationen bedömas på nytt, eftersom HPV också orsakar bland män förekommande cancerformer.

Vaccinationerna kommer att kosta omkring tre miljoner euro per år. Effekterna av vaccinationsprogram- met börjar enligt modellen synas inom knappt 10 år i de vaccinerade åldersklasserna.

Arbetsgruppen rekommenderar att HPV-vaccinet inkluderas i vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 11–12 år. Dessutom rekommenderar arbetsgruppen att ett så kallat catch-up-program för flickor i de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen tillämpas i det inledande skedet, dvs. att vaccin under vaccinprogrammets första år också ska erbjudas till flickor i åldern 13–15 år.