Proposition 3 om förnyandet av partiets stadgar

Beslut

Behandling

Proposition 3 om förnyandet av partiets stadgar

Svenska folkpartiet i Finland r.p. har hösten 2010 påbörjat granskningen av sin egen organisation och beslut- sprocess. Via organisationsutskottet har bilden av förändringsbehovet konkretiserats i samtal med partiets hela organisationsfält.

Med förändringen eftersträvas att partiet fortsättningsvis är en folkrörelse som engagerar, där medlem- marna och aktivisterna kan påverka och vara delaktiga samt att rätt beslut tas av rätt instans inom rätt tid- sperspektiv.

I förslaget till partiets nya stadgar införs ett fullmäktige med bred förankring, ett arbetsutskott med förmåga att ta raska beslut samt att man möjliggör talesmän inom olika substansområden. Kretsarnas och medlemsföreningar med förbundsstatus stärker sin delaktighet i partiets beslutande organ.

Stadgeförslaget har granskats av Patent och registerstyrelsen och kan därmed tillämpas i val under partida- gen 2012, om partidagen godkänner dem med 2/3 dels majoritet.

Partistyrelsen föreslår till partidagen:

  • att partiets stadga ändras enligt bifogade förslag.