Motion 53 – Ledighet för att delta i kommunala förtroendeuppdrag för alla

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att studerande samt personer som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst får rätt till ledigt från sina sysslor för att sköta sina kommunala förtroendeuppdrag

Behandling

Ledighet för att delta i kommunala förtroendeuppdrag för alla

Enligt kommunallagen får arbetstagare ta ledigt för att delta i sitt förtroendeuppdrag. I lagen nämns varken studerande eller sådana förtroendevalda som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst. Kommunallagens 32 b § konstaterar följande:

De förtroendevalda i en kommun har rätt att få ledigt från arbetet för att delta i kommunala organs sammanträden, om de avtalar om ledigheten med arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte utan vägande skäl som hänger samman med arbetet vägra att avtala om en anställds deltagande i kommunala organs sammanträden.

Vi undertecknande anser det befogat att även studerande och personer som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst får ledigt från sina sysslor för att utföra sina kommunala uppdrag. I flera kommuner är det idag allmän praxis att bevilja ledighet, men det är befogat att dessa rättigheter även stadgas i kommunallagen.

Vi undertecknade anser därför att SFP:s representanter i riksdag, regering och i kommunala beslutsfattande organ skall verka för:

attstuderande samt personer som fullgör sin värnplikt eller civiltjänst får rätt till ledigt från sina sysslor för att sköta sina kommunala förtroendeuppdrag.

attdet i kommunallagens 32 b § nämns ledighet, förutom från arbete, också från studier, värnplikt samt civiltjänstgöring för att delta i kommunala organs sammanträden.

Niklas Mannfolk                                                             Sandra Grindgärds
Förbundsordförande                                                      Förbundssekreterare
Svensk Ungdom                                                             Svensk Ungdom

 

Partifullmäktiges svar

Möjligheten att delta i beslutsfattande och att fungera som kommunalförtroendevald är en viktig rättighet och en grundbult i vårt demokratiska beslutsfattande. Rätten att vara frånvarande från arbete för att delta är kommunala sammanträden måste värnas för att möjliggöra att det finns en bred representation bland de förtroendevalda.

Motionärerna lyfter fram behovet av att värnpliktiga och civiltjänstgörare skall ha rätt att till ledigt för att sköta sina kommunala förtroendeuppdrag. De facto säger försvarsmaktens instruktioner att skötande av kommunala förtroendemannauppdrag är en sådan orsak som kan berättiga till ledighet. Det här ger de militära förmännen en möjlighet att bevilja ledighet för detta ändamål. Huruvida kutymen skiljer sig mellan olika kompanier och förband då det gäller det praktiska förverkligande av dessa instruktioner är förstås en separat frågeställning som är svårare att klarlägga.

Beväringsförbundet är en organisation som kunde involveras i frågan för att klarlägga ifall det föreligger ett problem och vid behov kunde försvarsmakten involveras i förtydligandet av beväringarnas rättigheter. För att garantera civiltjänstgörarnas motsvarande rättighet borde Arbets- och näringsministeriet kontaktas.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP verkar för att beväringar och civiltjänstgörare skall ges ledighet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag.