Motion 55 – Gör om partiets kretsindelning

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att partiet aktivt anpassar sin egen organisation till förändringar i samhällsstrukturen, ex inom metropolområdet

Behandling

Gör om partiets kretsindelning

Svenska folkpartiets mellersta organisationsstrukturnivå utgörs av kretsarna, vilka är fyra till antalet: Österbotten, Åboland, Helsingfors och Nyland

I denna tid, när samhället genomgår en snabb förändring vad gäller kommunernas struktur och roll är det av yttersta vikt att partiets egna organiseringssätt möjliggör en effektiv intressebevakning och ett forum för skapande av de nya strukturerna, i stället för att reflektera de gamla.

För finlandssvenskheten centrala beslut kommer att gälla metropolområdet och dess kommande förvaltningsmodeller. Då är det viktigt att Sfp:are från både Helsingfors och de omgivande trakterna samverkar vid samma bord, ingår i samma organ och exponeras för helhetens utmaningar.

I dagens läge finns det risk att Helsingfors krets och Nylands krets – trots god vilja till samarbete – på grund av dubbel beslutsgång och egna agendor inte främst fokuserar på den politiska substansen för metropolområdet.

Svenska folkpartiet i Lojonejden r.f. yrkar på

att Svenska folkpartiet ändrar sin organisation på kretsnivå

att vi grundar Metropolkretsen, vilken omfattar nuvarande Helsingfors krets, vilken upphör att existera under detta namn

de lokalavdelningar och kommunorganisationer från Nylands krets som de factomotsvarar metropolområdets geografiska utbredning

att man utreder huruvida resten av Nylands krets kvarstår som Nylands krets, eller huruvida resterna av Nylands krets tillsammans med nuvarande Åbolands krets bildar en helt ny krets, som exempelvis kunde kallas Sydfinlands krets

Björn Heir                                                                                            Christer Ekebom
Ordförande                                                                                          Sekreterare

Partifullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har idag fem kretsar, vilka fyra har en egen kretsorganisation.

Kretsarna arbetar i huvudsak med frågor som har en regional förankring och stöder alla lokalavdelningar inom respektive regionala område. Kretsarna har redan idag har ett gott samarbete. Huvudstadsregionen koordineras inom SFP genom t.ex. träffar mellan metropolkommunerna.

Kretsarna utgör en central del av partiets valorganisation. Nomineringen av kandidater för kommunal- och riksdagsval är en viktig aktivitet i kretsarna och kretsarna ansvarar för kampanjverksamheten inför val.

Partiets fyra kretsorganisationer följer vallagens indelning i valkretsar, vilket är en naturlig indelning med tanke på kretsarnas verksamhet. Likaså motsvarar detta de övriga partiernas kretsindelning.

Partifullmäktiges förslag för partidagen

  • att partiet aktivt anpassar sin egen organisation till förändringar i samhällsstrukturen, ex inom metropolområdet