Motion 35 – HPV vaccin – även för pojkar

Beslut

Partidagen beslöt: 
  • Partidagen beslöt att SFP verkar för att THL snarast utreder huruvida det finns skäl att inleda HPV-vaccineringar även för pojkar i lämplig ålder, att det nationella vaccinationsprogrammet utvecklas i takt med den nationella vaccinexpertgruppens (KRAR) rekommendationer och att det i statsbudgeten anvisas tillräckligt med medel för vaccineringar.

Behandling

HPV vaccin – även för pojkar

HPV-vaccin har erbjudits åt flickor i vårt land inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet i några år och det finns skäl att följa med utvärderingsrapporter om vaccinet till flickor i Finland. Det är fortsättningsvis viktigt att ge information till såväl ungdomar som föräldrar om vikten att följa det allmänna vaccinationsprogrammet. Samtidigt bör information om de viktiga PAPA-screeningarna ges.

Enligt ledande forskning vid Tammerfors universitet kring HPV-vaccinet i Finland, har man nu erfarenheter från det första året då HPV vaccinet inkluderats i vaccinationsprogrammet i Finland för flickor på klasserna 6-9. Vaccinet är frivilligt och föräldrarnas samtycke behövs för flickor under 12 år. Enligt forskningen är det ännu endast 50-70 % av ålderskategorin flickor som låtit sig vaccineras. För fullt skydd borde man komma upp till 90 %.

Studier visar att även pojkar har nytta av HPV-vaccinet. Utvärderingar av flickors HPV-vaccin kan delvis underlätta beslut om vaccinering av pojkar men man behöver även ta i beaktande forskning som gjorts speciellt bland pojkar och män.

Enligt THL:s rekommendation inleddes en kampanj i november 2013 med devisen ”Tjejernas grej”, men det är också ofta pojken som är bärare av viruset som kan förekomma i flere former. Därför skulle det vara viktigt att redan nu kunna inleda programmet även för pojkar.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiets representanter i riksdag och regering verkar för:

– att man snarast utreder huruvida det finns skäl att inleda HPV-vaccin även till pojkar i lämplig ålder

– att kunna fatta beslut om huruvida pojkarna i en viss ålderskategori skall inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet från och med 2016.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Anna Jungner-Nordgren
Förbundsordförande

Partifullmäktiges svar

THL (f.d. Folkhälsoinstitutet) tillsatte våren 2008 en arbetsgrupp för att kartlägga sjukdomsbördan till följd av humant papillomvirus (HPV) i Finland och för att lägga fram ett förslag till bästa möjliga åtgärder för att minska livmoderhalscancer och den övriga sjukdomsbördan som orsakas av HPV.

Arbetsgruppen föreslog i sitt betänkande på våren 2011 att HPV-vaccinet inkluderas i vaccinationsprogrammet för flickor i åldern 11–12 år vid sidan om andra åtgärder för att optimera screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Vaccinationer mot livmoderhalscancer började på hösten 2013 efter att regeringen fattat beslut om att inkludera det i vaccinationsprogrammet och därmed också finansiera vaccinerna. SFP hade länge arbetat för att detta skulle lyckas.

Huvudsyftet med arbetsgruppens rekommendation var att hindra livmoderhalscancer. HPV förorsakar cancer hos pojkar också, men i mycket mindre grad än livmoderhalscancer. Hälso- och sjukvårdens kostnader för skötseln av livmoderhalscancer och dess förstadier uppgick 2011 till 9,3 miljoner euro per år medan cancer i penis, tonsiller och anus bland pojkar beräknades vara 2,6 miljoner (kvinnornas cancer i tonsiller och anus kostade 1,4 miljoner). Den största inbesparingen kommer dock att komma från en omorganisering av screeningen för livmoderhalscancer. Screeningens kostnader beräknades vara 22,9 miljoner år 2011.

Det ovanstående var grundorsaken till varför arbetsgruppen inte föreslog att också pojkar skulle vaccineras. Arbetsgruppen konstaterade dock att ”under de närmaste åren bör situationen bedömas på nytt. Det behövs mer kunskap om HPV:s andel i andra cancerformer och vaccinets skyddseffekt mot dessa, och sådan kunskap kommer sannolikt att fås under de närmaste åren.

Det finns fyra frågor att ta ställning till då man överväger inkluderande av sjukdomar i det nationella vaccineringsprogrammet. För det första skall det vara nyttigt med tanke på folkhälsan, för det andra skall vaccinet vara tryggt på individuell nivå, för det tredje skall vaccinet vara tryggt på befolkningsnivå och för det fjärde skall förhållandet mellan den ekonomiska investeringen och hälsonyttan vara positiv. Flera utredningar har visat att vacciner generellt sänker statens kostnader väsentligt i.o.m. att sjukdomsfall i ifrågavarande sjukdomar kan minskas ordentligt alternativt helt utrotas.

För tillfället finns det två rekommendationer från den nationella arbetsgruppen för vaccineringar: vattkoppor och TBE. I båda fallen har expertgruppen ansett att de fyra villkoren fylls, men sjukdomarna har inte ännu tagits med i programmet. Den nämnda arbetsgruppen jobbar som bäst med hepatit B som ifjol efter beslut av regeringen inkluderades i vaccinationsprogrammet för hälsovårdsstuderande.

Det största hindret för att ta med nya vacciner eller för att bredda nuvarande rekommendationer har inte varit expertutlåtandena utan det att regering och riksdag inte har beviljat behövliga medel för ändamålet trots att vaccineringar bevisligen minskar kostnader i hälsovården och samhället. I fallet vattkoppor skulle även arbetstagare spara ca 12 miljoner euro (THL:s uppskattning) i produktionskostnader på årsnivå då småbarnsföräldrar skulle vara på jobb istället för att vara hemma med sjuka barn.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att THL snarast utreder huruvida det finns skäl att inleda HPV-vaccineringar även för pojkar i lämplig ålder,

– att det nationella vaccinationsprogrammet utvecklas i takt med den nationella vaccinexpertgruppens (KRAR) rekommendationer och

– att det i statsbudgeten anvisas tillräckligt med medel för vaccineringar.