Motion 17 – Uppföljning av partidagsmotioner

Beslut

Partidagen beslöt

  • att tidigare godkända motioner presenteras på partidagen på sätt som partistyrelsen beslutar

Behandling

Varje år lämnas det in många goda motioner för behandling under partidagen. Under året efter att motionerna godkänts på partidagen arbetar partiet på olika nivåer med motionernas innehåll. En del kan åtgärdas genast, andra kräver längre arbete.

För att få en uppfattning om vad motionerna lett till samt att undvika likalydande motioner under flera år önskar vi motionärer att resultat samt uppföljning av tidigare godkända motioner skulle presenteras på därpå följande partidagar så länge motionerna aktivt arbetas med. I de fall motionerna anses ha tappat sin aktualitet skulle partidagen besluta om dessa ska kvarstå i behandlingen eller avslutas som obehövliga.

Vi yrkar på

  • att tidigare godkända motioner följs upp samt presenteras på partidagen

SFP i Nyland
Catharina von Schultz, vice ordförande

Partifullmäktiges svar

Motionerna som partidagen godkänner utgör en viktig bit av partiets politiska arbete. Där presenteras partiets linje i större och mindre frågor och de godkända motionerna ger en bra bild av var partiet står. De tidigare motionerna presenteras i verksamhetsberättelsen där en motionsuppföljning ingår. Som motionärerna påpekar finns det motioner som är aktuella under längre tid, och motioner vars innehåll inte längre är aktuellt. Förslaget om att lyfta fram motionerna bättre är gott, vi behöver kontinuerligt utveckla vår politiska bevakning så att vi synliggör de beslut som styr vår verksamhet. Samtidigt underlättar en tydligare presentation även motionärernas arbete då likalydande motioner kunde undvikas. Samtidigt är det givetvis så att många motioner hålls aktuella under längre tid, och listan kan bli väldigt lång. Hur presentationen praktiskt genomförs behöver således ses över från gång till gång, och det arbete som är mest centralt lyftas fram.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att tidigare godkända motioner presenteras på partidagen på sätt som partistyrelsen beslutar