Motion 40 – Uppgörande av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för:

  • att en parlamentarisk kommitté tillsätts för utarbetande av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Behandling

”Den nordiska välfärdsmodellen av jämlikt fördelad äldreomsorg är hotad. Åtstramningar i kommunerna och en tilltagande så kallad marknadisering ökar riskerna för en växande ojämlikhet mellan landets äldre”. Citatet är ur en studie från 2016 av forskaren och professorn Marta Szehehely vid Socialhögskolan i Stockholm. I studien påvisas hur jämlikhetsambitionen i den generella välfärden – att alla sociala grupper ska ha lika god äldreomsorg – gröps ur alltmer.

Det är skäl att genast påpeka att såväl dessa allmänna som i det följande presenterade, mera specifika iakttagelser bör anses stämma in också på Finland, eftersom alla fyra nordiska länder varit objekt för studien.

En av de mest centrala punkter, utifrån vilka forskare bedömer graden av generell välfärd i ett land är, huruvida alla medborgare har tillgång till samma slags tjänster. På denna punkt brister det betänkligt, eftersom serviceutbudet varierar kommuner emellan. Det kommunala självstyret innebär alltså – paradoxalt nog – en risk för ojämlikhet. Vi seniorer är inte övertygade om att regeringens ambitioner på denna punkt i vårdreformen kommer att förverkligas.

En annan punkt är att den offentliga finansieringen är generös. Härvidlag har vår nuvarande regering visat en helt motsatt hållning i och med att bl.a. öppna för en höjning av klientavgifter. Innan denna åtgärd vidtogs borde alla riksdagspartier ha kommit överens om finansieringen av äldreomsorgen på längre sikt. Vi ska komma ihåg, att behovet av insatser inom äldreomsorgen kan öka väsentligt, vilket förväntas medföra en samhällsekonomisk utmaning. Egentligen borde alla välfärdstjänster ha satts under lupp, d.v.s. man borde ha ställt sig frågan, hur mycket och vilka av våra nuvarande offentligt finansierade välfärdstjänster kan betalas privat, utan att legitimiteten för välfärdssystemet raseras. Vi skattebetalare har all rätt att kräva ett klart besked. Så bästa regeringsmedlemmar, visa att ni inte duckar för omsorgsnotan, som tidningen Dagens Samhälle i frustration över den svenska regeringens passivitet i samma fråga uttryckte saken för ca tre år sedan. – Sedermera, närmare bestämt i juni 2015, tillsattes i Sverige en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. En parlamentarisk referensgrupp är kopplad till utredningen, som planeras att offentliggöras den 31 mars i år.

Är den finska regeringens agerande dessutom ett tecken på att dagens makthavare håller på att introducera någon form av nyliberalistiskt tänkesätt, som i sin renodlade form har målet att välfärdsstaten privatiseras, att privata företag och organisationer ska ha hand om välfärdstjänsterna och att finansieringen ska ske genom att brukarna själva betalar för de tjänster de nyttjar? Så är fallet, om man får tro Hanna-Kaisa Hoppania, som i november 2015 disputerade vid Helsingfors universitet med avhandlingen Care as a Site of Political Struggle (fritt översatt: Vård som plats för politisk kamp), där hon i kritiska ordalag analyserar den lagstiftningsprocess, som ledde till stiftandet av den s.k. äldreomsorgslagen. Hon menar att under processens gång understöddes retoriskt välfärdsstatens principer hela det partipolitiska fältet igenom, men i praktiken iscensattes klart nyliberala reformer, som övervältrar ansvaret för vårdnaden av de äldre på individens, familjernas och de anhörigas axlar, förstärker vårdmarknadens roll samt stöder sig på en upprepning av ojämställda vårdrelationer.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland upplever med stor oro att äldreomsorgen den senaste tiden genomgått en negativ utveckling, vilket bl.a. ovanstående exempel vittnar om. Någon konsekvensbedömning har inte gjorts av de ekonomiska åtstramningsåtgärderna regeringen inom en kort tid vidtagit eller planerar (t.ex. inom social- och hälsovården), vilka i hög grad direkt eller indirekt drabbar de äldre. Förbundet ser det därför som synnerligen viktigt att regeringen påbörjar en parlamentarisk äldreutredning, där nationella riktlinjer dras upp för äldreomsorgen på lång sikt.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland föreslår

  • att SFP verkar för att en parlamentarisk kommitté tillsätts för utarbetande av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland

Lasse Hoffman Christa Elmgren
förbundsordförande sekreterare

Partifullmäktiges svar:

Motionären tangerar en av de stora utmaningarna för vårt samhälle på sikt. Finland har en ständig ökad skara äldre, men inte lika många unga och vår befolkningspyramid är felsvängd. Det problemet har varit känt i många år, och den lösning Sverige använt, dvs. en ökad invandring, har aldrig varit aktuellt i Finland. Till den delen är våra problem självförvållade. Motionärerna har rätt i att vara oroliga för samhällsservicens nivå när de offentliga resurserna verkar krympa, medan behovet av dessa resurser ständigt ökar i och med att befolkningen åldras.

I Sverige tillsatte man, precis som motionärerna konstaterat, en särskild utredare för att utarbeta en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredningen fick i uppgift av den svenska regeringen att ta fram förslag på hur vård och omsorg om äldre personer kunde ges ”med högre kvalitet och på ett effektivare sätt än i dag”. Planen skulle vara strategisk och bidra till att den vård och omsorg som ges gäller lika för både kvinnor och män. Det skulle inte finnas skillnader som beror på var man bor, vilken utbildning man har, hur mycket man tjänar eller vilket språk man talar. Vården och omsorgen skulle vara både ”jämställd och jämlik.”

I Finland har regeringens struktur- och vårdreform planerats så att socialvården, dit också äldrevården hör, skulle flytta bort från kommunen till de nya landskapen. Det här är en utveckling Svenska folkpartiet inte kan godkänna. Det finns betydligt bättre sakkunskap lokalt för att hantera äldrevården än om man flyttar den längre bort från kommuninvånarna. Svenska folkpartiet antog ett nytt äldrepolitiskt program i februari 2017, och där tas flera saker upp som garanterar kvalitén inom äldrevården. SFP:s politik i frågor som rör de äldre är alltså väl underbyggd och genomtänkt.

Med det som bakgrund är det ändå lätt att hålla med motionärerna att situationen är sådan att äldrevården behöver tas på så stort allvar att en kvalitetsplan utarbetas. Ifall en parlamentarisk kommitté är rätt verktyg kan ändå diskuteras. Frågan är viktig för SFP, och vi är gärna vara det parti som går i främsta ledet när det gäller utvecklandet av äldrevården.

Partifullmäktige föreslår att SFP verkar för:

  • att en parlamentarisk kommitté tillsätts för utarbetande av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.