Motion 24 – Säkrare eldistribution

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Strömavbrott på glesbygden beror oftast på att träd eller grenar faller över el-ledningarna. Den allt varmare vädereken gör att nederbörden faller som blötsnö, som fastnar på träden. Om plantskogen är tät, växer den snabbt på höjden, vilket gör trädena höga och svaga. Detta gäller närmast björk- och tallskog. Om skogen röks pc gallras i rätt tid, blir träden kraftigare och risken för att de skall böjas eller falla ut över el-ledningarna blir mindre. Långa transportavstånd och små figurer, gör dock att kostnaderna för gallringen blir större än intäkterna för flis- och massaveden. Ifall staten skulle bidraga med premier eller skattelättnader för röjning och gallring utmed mellanspänningsledningarna, vilka är mest utsatta för snötyngda träd, skulle elförsörjningen bli tryggare för konsumenterna.

Man kan visserligen gräva ner ledningarna och märka ut dem, men de utmärkta lederna växer snabbt igen och märkena syns ej, Då markägaren byts, vet man ej alltid var kablarna finns och olyckor sker lätt vid olika grävningsarbeten.

Att-sats

Därför anser vi:

  • att staten kunde ge bidrag eller skattelättnad till markägaren för röjning och gallring utmed el-ledningarna

Motionär

SFP i östra Borgå

Lars-Johan Nyholm

Partfullmäktiges svar

Motionären lyfter fram ett problem som även detta år varit aktuellt. Både stormar och rikligt snöfall kan resultera i att träd faller över luftledningar med strömavbrott som följd. I Finland är det ändå elbolagen som bär ansvaret, den enskilda markägaren ska inte fälla träd på eget bevåg. Elmarknadslagen (588/2013) stipulerar i praktiken att luftkablar bör grävas ner, och att arbetet ska vara gjort fram till 2028 med vissa undantag. Det pågår alltså ett stort arbete med att gräva ner luftkablar för tillfället.

Information om kablarnas placering är också reglerad i lag. Elmarknadslagen § 110 säger ”Nätinnehavaren ska se till att uppgifterna om var elkablarna finns är tillgängliga i digital form för dem som har rätt att få uppgifterna och lämna den som utför arbetet de uppgifter och anvisningar som behövs för att faror ska kunna undvikas. Uppgifterna om var elkablarna finns ska behandlas och förvaras så att de är tillgängliga för dem som är berättigade att använda dem och så att inte informationssäkerheten äventyras.”

Det är alltså nätinnehavarens ansvar att se till att korrekta kartor finns tillgängliga för markägare och andra som behöver informationen.

Eftersom det inte är markägarens uppgift att röja utmed el-ledningarna är det inte ändamålsenligt att staten ska  subventionera ett arbete som enligt gällande lag är ålagt nätinnehavaren att ombesörja.

Partifullmäktige föreslår att motionen anses besvarad med denna utredning.