Motion 52 – Bridging the Gap – Att överbygga klyftan

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att det ska bli lättare att få uppehållstillstånd i Finland efter examen för en studerande från ett icke-EU land.
  • att arbetssökande från ett icke-EU land med en finländsk examen ges tillräckligt stöd för att underlätta anställning.
  • att tillgången till integrationsåtgärder bland annat i form av språkkurser i finska och svenska samt arbetspraktiksmöjligheter inom den egna branschen förbättras.

Behandling

Finland has been a lucrative destination for International Students to pursue higher education.  The main reason behind is the good education system and free education (till 2017). According to  Statistics, there have been about 21,000 international students enrolled in Finnish Higher  Education  Instituions in 2016. However, the retention rate of these students remain very low.  Majority of International students move out of Finland after graduation, in search of better job opportunities. The main cause of moving out has been their lack of integration into the Finnish Job market, where despite open positions and demand of skilled workers, the International Students find it difficult to fill those positions. Only about one third of International Students get employed in Finland.

Statistics reveal that Finland’s integration policies have been well planned and implemented resulting in good integration of immigrants in general. However, lack of integration of International Students in the job market exists widely in Finland. While the Finnish economy faces challenges of loss of competitiveness and skilled labor shortages,  it has fallen far short on efforts of retaining  the  qualified International students in the country. International students often find it difficult to gain access to local job market in Finland due to limited opportunities. In addition, lack of Finnish language skills and enough technical skills required for Finnish labor market are also major hurdles in getting jobs in Finland. The bureaucracy around residence permits is also seen a key barrier.


Finland har varit en popular destination för internationella studerande inom högre utbildning. De främsta orsakerna till det här har varit det goda undervisningssystemet och gratis utbildning (till 2017). Statistiken visar att det fanns ca 21000 internationella studerande i det finländska högskoleväsendet år 2016. Andelen studerande som stannar kvar efter examen är fortsättningsvis väldigt låg. Majoriteten av dessa studerande flyttar bort efter examen, på jakt efter bättre jobbmöjligheter. Huvudorsaken till att man flyttar bort har varit ens egen dåliga integration på den finska arbetsmarknaden. Trots lediga jobb och behov av utbildad arbetskraft har internationella studerande svårt att få jobb. Bara ca en tredjedel av internationella studerande hittar arbete i Finland.

Statistiken visar att Finland integrationsåtgärder har varit välplanerade och genomförda och resluterat i en god integration bland invandrare generellt. Det finns ändå en stor brist när det gäller integreringen av internationella studerande på arbetsmarknaden. Trots att Finlands arbetsmarknad riskerar försämra in konkurrenskraft och trots att det är brist på utbildad arbetskraft i Finland, har man misslyckats med att hålla kvar internationella studerande efter examen. Man har svårt att komma in på arbetsmarknaden i Finlnad. Bristen på språkkunskaper i finska och bristen på den tekniska kunskap som krävs på den finländska arbetsmarknaden utgör också stora hinder. Byråkratin för att få permanent uppehållstillstånd ses också som ett hinder.

Att-sats

SFP should work for

  • Easier access to Finnish labor market will help retain more International Students in Finland and  Finnish labor market specific training would ease access to  it. Therefore, the policy makers (both at local and national level) should urgently introduce an integration program for International Students which should include; Finnish language courses and further training, Financial support during the language courses and training, Paid internships and Job market/Job searching counseling.

SFP bör arbeta för

  • Att göra det lättare att komma in på den finländska arbetsmarknaden eftersom det skulle öka andelen internationella studerande som stannar kvar efter examen. Integreringsåtgärder, både nationellt och lokalt behöver introduceras, och dessa bör innehålla språkutbildning i finska, ekonomiskt stöd under språkutbildningen, betald praktik och aktiv hjälp att hitta jobb

Motionär

Multicultural Finland r.f.


Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp en mycket viktig fråga för vårt land. Att ha utländska studerande i både andra- och tredje stadiets utbildning ger nya perspektiv i utbildningen och leder i bästa fall till att alla studerande får ett utökat perspektiv. I dagens värld är det allt viktigare att kunna se saker från olika synvinklar och allt som ökar våra möjligheter att göra det ska vi givetvis uppmuntra.

Det är samtidigt ett faktum att utländska studerande allt för sällan stannar kvar i Finland efter examen. Motionärerna lyfter helt riktigt fram flera orsaker till det här, orsaker vi inte ska acceptera som oundvikliga. För vårt land är det viktigt att kunna hålla kvar välutbildad arbetskraft med unika perspektiv. Innovationer och arbetsplatser skapas när vi lyckas kombinera perspektiv och utbildning, möjligheter vi inte borde låta gå oss förbi.

Motionärerna lyfter fram en byråkrati som skapar hinder istället för möjligheter. Så får det inte vara. De regler och den byråkrati som finns bör vara möjliggörande och uppmuntrande och inte tvärtom. Det finns mycket arbete att göra på den punkten.

Språkkunskaper är alltid viktiga, och motionärernas önskan om att fokusera på språkinlärning både under studietiden och därefter är viktig. Svenskan kan ofta vara lättare att lära sig om man t.ex. kan en bra engelska från tidigare, och kan vara en bra integrationsväg in i det finländska samhället. Samtidigt behöver också undervisning i finska prioriteras, speciellt i miljöer där den tvåspråkiga vardagen är mindre påtaglig.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att det ska bli lättare att få uppehållstillstånd i Finland efter examen för en studerande från ett icke-EU land.
  • att arbetssökande från ett icke-EU land med en finländsk examen ges tillräckligt stöd för att underlätta anställning.
  • att tillgången till integrationsåtgärder bland annat i form av språkkurser i finska och svenska förbättras.