Motion 30 – Hälsoundersökning för seniorer

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att särskilda seniorrådgivningstjänster finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende med särskild vikt på hälsogranskning för tiden efter pensionering
  • att det vid dessa rådgivningar finns hälso- och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatrik

Behandling

I dagens samhälle strävar man till att de äldre skall bo hemma och att institionsvård skall vara ett sista alternativ. Det förutsätter att  den fysiska och psykiska hälsan bibehålls så länge som möjligt. I dag fungerar hälsovården för pensionärer inte på  tillfredsstälande sätt. Alltför många lämnar tidsmässigt en stor lucka mellan läkarbesöken efter det att man inte mera har tillgång till arbetsplatshälsovård. I många kommuner är det långa väntetider om det gäller icke-brådskande besök och i många kommuner är det långt till hälsostationen.  Klientavgifterna har höljts i ett flertal kommuner under den nyss avslutade riksdagsperioden. Digitaliseringen av hälsovårdstjänsterna gör det svårt för många äldre att få kontakt med hälsovården på sin hemort.

Samhället vinner på att ha friska medborgare så länge som möjligt. Mycket kan göras i förebyggande syfte om det görs konsekvent och planmässigt. Många hälsoproblem, såsom diabetes, sjukdomar i kranskärlen och sjukdomar i stöd-och rörelseorganen, kan lindras genom en ändring i levnadsvanorna och rätt medicinering förrän de kommer till ett kritiskt skede. Alkoholkonsumtionen har ökat bland den äldre befolkningen. Rådgivning och konsultation med sakkunniga i god tid kan också här minska risken för allvariga följder av konsumtionen.

På partidagen år 2001 behandlades Svenska Seniorers i Finland motion ”hälsoundersökning för äldre.” Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering bör verka för att alla medborgare kallas till hälsoundersökning till sin hälsocentral vart tredje år med början vid 68 år.  Partidagen slog fast att regelbundna hälsoundersökningar av äldre blir ett viktigt element i kommunernas åldringspolitiska strategi.

Det är skäl att vidta åtgärder för att beslutet skall leda till konkreta resultat särskilt med tanke på möjliga reformer inom social-och hälsovården. Vi anser dock med hänsyn till det växande antalet seniorer i hög ålder att hälsokontrollerna borde ske med ett års mellanrum i stället för vart tredje år vilket föreslogs i den föregående motionen.

Svenska Seniorer i Nyland rf föreslår

Att-sats

att SFP.s företrädare i riksdag, regering och i kommunerna verkar för att personer över 68 år kallas till hälsoundersökning en gång i året

att särskilda seniorrådgivningstjänster finns tillgängliga i kommunerna för att stödja de äldres funktionsförmåga, hälsa och självständiga boende

att det vid dessa rådgivningar finns hälso-och sjukvårdspersonal med insikter i gerontologi och geriatrik.

Motionär

Svenska Senioreri Nyland rf

Gunvor Brettschneider                                 Brita Pawli

Ordförande                                                 Sekreterare

Partifullmäktiges svar

Den förebyggande vården spelar en stor roll och fokus borde vara på att aktivt främja välbefinnandet i stället för att enbart koncentrera sig på sjukvård. Vi behöver målmedvetna förebyggande åtgärder också för den äldre befolkningen. Det här är speciellt viktigt eftersom Finlands befolkning åldras och lever allt längre och den äldre befolkningen har i allmänhet ett större behov av regelbundna hälsokontroller.

Hälsoundersökningarnas syfte är bland annat att stöda såväl arbets- som funktionsförmåga som förebyggandet av sjukdomar liksom att främja den psykiska hälsan och livshanteringen. Främjandet av den fysiska och psykiska hälsan ska integreras i social- och hälsovårdstjänsterna i livets alla skeden.