Motion 10 – Uppdatera politiken, annars dör den!

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att partiets sektorvisa program uppdateras regelbundet och föråldrade program avpubliceras på hemsidan
  • att sektorprogrammen finns tillgängliga på både svenska och finska
  • att stärka utskottens roll som sakkunnigorgan när partiets sektorvisa program uppdateras
  • att partistyrelsen ger utskotten i uppdrag att komma med uppdateringsförslag till de sektorvisa programmen

 

Behandling

Politiken förändras ständigt och för en trovärdig politisk aktör som Svenska Folkpartiet är det av yttersta vikt att hänga med i förändringarna. Ny fakta presenteras och det politiska debattklimatet förändras. Det är fint att SFP har tagit ställning i många politiska frågeställningar genom sina sektorvisa program, eftersom de ger ett ovärderligt stöd bland annat för kandidater i val. Sällan kan varje kandidat ha koll på all politik men trots det behöver hen ha svar på svåra frågor till exempel i politiska debatter. Då är det viktigt att både väljare och kandidater kan gå in på partiets hemsida och leta fram partiets åsikt i just de frågor som står en själv nära hjärtat. Om programmen då är föråldrade eller inte längre representerar partiets linje är problematiken självklar.

I dag är det ett faktum att många av partiets sektorvisa program är föråldrade och inte längre baserar sig på dagens vetenskap och fakta. För att SFP också i framtiden ska vara ett trovärdigt alternativ behöver också de sektorvisa programmen uppdateras med jämna mellanrum. Genom att erbjuda lätt åtkomst till partiets aktuella åsikter i olika frågor kan vi kommunicera en klar politisk linje också för dem som är intresserade av att ansluta sig till partiet. Politiken är avgörande för att folk överhuvudtaget skall vara med i partiet och därför behöver vi se till att politiken är uppdaterad och tidsenlig.

Därför vill Svensk Ungdom:

Att-sats

  • ATT SFP uppdaterar sina sektorvisa politiska program med minst fem års mellanrum.
  • ATT partiets sektorvisa politiska program bildar en ändamålsenlig helhet som är lätt att ta till sig för både väljare och kandidater och som motsvarar den politik partiet vill framhäva.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare

 

Partifullmäktiges svar

Hur partiet lyfter fram sina politiska ståndpunkter är ett angeläget ärende. Precis som motionärerna för fram så framkommer ny fakta hela tiden och partiet utvecklar därför kontinuerligt sina ställningstaganden. Partiets politiska ståndpunkter finns fastslagna i huvudsak i partiprogrammet, sektorprogrammen samt av partidagen fastställda motioner. Av dessa uppdateras partiprogrammet med cirka 10 års mellanrum och motioner antas på varje partidag. De politiska sektorprogrammet uppdateras inte varje år, men får givetvis inte heller bli föråldrade. Under de senaste åren har SFP bland annat publicerat ett klimatpolitiskt program, ett bostadspolitiskt program och ett program för att förhindra marginalisering bland barn och unga. Programmet finns på både svenska och finska.

För att göra det lättare att hitta partiets ställningstagande i olika politiska frågor har det på sfp.fi införts ett politikens A till Ö, där man kan klicka sig fram till beslut vi fattat beträffande olika politiska frågor.

Beträffande de politiska sektorprogrammen så måste dessa granskas regelbundet. Är de föråldrade så representerar de inte partiets politik och ska inte heller finnas på partiets webbplats. Dessutom kan en partidag fatta ett nytt beslut där ett motionsbeslut kan stå i strid med ett sektorprogram. I så fall är det nyare beslutet det som gäller.

Man måste regelbundet granska vilka teman som är sådana att de behöver egna program. Detta kan också ändras över tid, en del teman kanske inte längre behöver ett eget program medan nya teman uppkommer och kräver ett eget program. Partiets utskott har en viktig uppgift i att för varje regeringsperiod granska om det finns behov av att uppdatera programmen eller skriva nya.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att partiets sektorvisa program uppdateras regelbundet och föråldrade program avpubliceras på hemsidan
  • att sektorprogrammen finns tillgängliga på både svenska och finska
  • att stärka utskottens roll som sakkunnigorgan när partiets sektorvisa program uppdateras