Motion 20 – Bort med grundavgifterna

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att storleken på grundavgifterna för grundläggande samhällstjänster är skäliga

 

Behandling

Grundavgifter för grundläggande samhällstjänster, t.ex. sophantering, vatten eller elektricitet, borde regleras genom lagstiftning. Dessa avgifter blir för den enskilda konsumenten ekonomiskt betungande. Avgifterna borde i huvudsak grunda sig på användning och inte på en hög, månatlig, fast avgift oberoende av om man använder tjänsten eller inte.

Under de senaste åren har dessa avgifter både ökat i antal och blivit dyrare. Konsumenten har ingen chans att reglera kostnaderna genom sin förbrukning. Dessa avgifter är jämförbara med s.k. platta skatter, som leder till en ojämlikhet.

Att-sats

SFP i Pargas anser att:

  • grundavgifter för grundläggande samhällstjänster måste regleras genom lagstiftning.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande

Rolf Möller, sekreterare

Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter problemen med avgifter för boende som kan variera en hel del beroende på bostadsort och boendeform. Avgifter för sophantering, vatten och elektricitet regleras idag genom lagstiftning, huruvida det nuvarande systemet är ändamålsenligt kan förstås diskuteras.

Avfallslagen har bestämmelse om en grundavgift som ska täcka kostnader som inte direkt kan bestämmas utifrån avfallets mängd och beskaffenhet, det vill säga kostnader för hantering av farligt avfall, återvinning, avfallsupplysning och kostnader för avfallsnämnden.

Enligt lag om vattentjänster ska avgifterna där vara sådana att det på lång sikt är möjligt att täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader. Lagen stipulerar även att kostnaderna måste vara skäliga och rättvisa. Eftersom vatten- och avloppsåtgärder, enligt lag, kan stödjas genom medel från kommunen varierar kostnaderna lokalt också av den orsaken. I glest befolkade kommuner med långa avstånd mellan hushåll kopplade till det kommunala vattennätet kan det givetvis uppstå större kostnader för investeringar och upprätthållande av nätet.

Grundavgifterna för elöverföringen igen är ämnade att täcka underhållet av elnätet och säkerställa driftssäkerheten. Den faktureras även då ingen elektricitet förbrukas, till exempel sommarstugor där elektriciteten stängts av till vintern via elmätaren, vilket kan upplevas orättvist men motiveras av att nätbolagets underhållskostnader inte direkt påverkas av hur mycket el kunden använder. Avgiftens storlek bestäms av huvudsäkringens storlek, dvs hur mycket el som kan tas ut från nätet.

Det finns orsak att noggrant följa med utvecklingen av dessa avgifter, då för stora lokala variationer inte är önskvärda. Lagstiftningen reglerar ändå hur avgifterna ska beräknas, det kan ändå finnas orsak att bättre övervaka hur det ser ur i praktiken.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att storleken på grundavgifterna för grundläggande samhällstjänster är skäliga