Motion 21 – Danaarv och dess användning bör beakta den avlidnes hemort.

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att uppmuntra våra lokala beslutsfattare att ta lokala förhållanden i beaktande när danaarv tillfaller kommunen

 

Behandling

I samband med kommun sammanslagningarna har nya kommuner bildats. Invånarna har fått en ny förvaltningskommun, medan deras hemort är fortfarande den gamla kommunen. Varje år dör personer som inte har arvingar eller testamente, då tillfaller kvarlåtenskapen staten.

Den avlidnes hemkommun har rätt att ansöka om att egendomen överlåts till kommunen. Egendomen skall då gynna ett socialt eller kulturellt ändamål.

I många fall uppstår diskussioner om hur kommunen skall använda danaarvet, då den nya kommunen inte är lika med hemorten, dvs den gamla kommunen där den avlidne bott och verkat. För att den avlidnes hemort skall gynnas av ett danaarv, borde ärvdabalkens 5 kap. 1 § förtydligas med en skrivning som tydligare beaktar den avlidnes hemort.

Utdrag ur ärvabalken.

”När egendom har tillfallit staten enligt Utdrag ur ärvdabalken. 5 kap. 1 § i «ärvdabalken»(40/1965) eller 63 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), ska Statskontoret underrätta den kommun där arvlåtaren sist var bosatt om detta. När det gäller fast egendom ska det dessutom göras anmälan till den kommun där egendomen finns.

Om staten har fått fastighetsförmögenhet ska Statskontoret underrätta finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet om detta. Miljöministeriet ska underrättas om sådan fastighetsförmögenhet som har tillfallit staten och som kan ha betydelse för skyddet av kulturhistoriskt betydande byggnader eller för naturskyddet. Undervisningsministeriet ska underrättas om sådan fastighetsförmögenhet som kan ha betydelse för skyddet av fasta fornlämningar. Anmälningsskyldighet föreligger dock inte för sådan fastighetsförmögenhet som består av aktier i bostadsaktiebolag.”

Därför föreslår jag, på Sfp:s i Houtskärs vägnar.

Att-sats

  • att partiet låter utreda möjligheterna att förtydliga ärvdabalkens 5 kap. § 1 skrivning, så att den avlidnes hemort tydligare beaktas då statskontoret överlåter ett danaarv till kommunen.

Motionär

Christer Friis för Houtskärs Sfp.

 

Partifullmäktiges svar

Om den avlidne inte har arvingar och inte har upprättat ett testamente ärver staten personens egendom. Varje år får Statskontoret i Finland kännedom om cirka 600 personer som har avlidit utan att efterlämna arvingar. Av dessa har ungefär 60 procent upprättat ett testamente.

Dödsboets egendom kan fördelas mellan flera olika parter. Egendomen kan överföras till en person som stått arvlåtaren särskilt nära. Den egendom som inte behålls i statens ägo eller överlåts till en närstående överlåts till den avlidnes hemkommun.

Den avlidnes hemkommun har rätt att ansöka om att egendomen överlåts till kommunen. Tillvägagångssätten i kommunerna och städerna är väldigt olika då det kommer till egendomen. Det kan till exempel vara antingen kommun- eller stadsdirektören eller kommun- eller stadsstyrelsen som tar beslut om att ansöka om egendom som tillfallit staten och som beslutar om hur egendomen ska användas. För att bättre kunna beakta den avlidnes hembygd och andra väsentliga faktorer då kommunen beslutar om att ansöka om egendom som tillfallit staten och hur egendomen används vore det ändamålsenligt att kommun- eller stadsstyrelsens skulle involveras i beslutsfattandet.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att uppmuntra våra lokala beslutsfattare att ta lokala förhållanden i beaktande när danaarv tillfaller kommunen