Motion 25 – SFP bör arbeta för att paragrafen om Brott mot trosfrid i strafflagen rivs upp

Beslut

Partidagens beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Finland tillhör i dag en minoritet av länder som har i kraft varande hädelselagar. Många länder har dock haft den i de facto vila och inga har dömts enligt dem på årtionden. Finlands hädelselag lever dock i allra högsta grad då människor fortfarande på 2000-talet dömts för brott mot trosfrid. Symptomatiskt på senare tid är dock att lagen endast gör sig gällande då personen även dömts för hets mot folkgrupp, även om samhället är fyllt av hädande konst, musik, litteratur och andra uttryck som är uppenbar hädelse. Det är problematiskt i sig att en lag inte används självständigt och bara åberopas då vissa andra kriterier uppfyllts som inte nämns i lagen över huvud taget. Samtidigt visar det på paragrafens överflödighet då det redan finns lagar som motverkar hatbrott mot juridiska personer och folkgrupper eftersom de samtidigt dömts för något annat brott.

Finland har blivit hem för många folkgrupper med olika livsåskådningar där man kan tro på en, flera eller inga gudar alls. Det som anses vara hädelse i en livsåskådning kan vara en dygd i en annan. Eftersom lagen behandlar alla monoteistiska religioner likvärdigt i det här hänseendet gör att en viss religion måste favoriseras i händelse av att religion måste stå mot religion.

Men eftersom en religion i grund och botten är en idé så måste den få diskuteras, testas och även hånas fritt, precis som alla andra idéer som på något sätt påverkar vårt samhälle. Speciellt det är idéer som tillhör ideologier som den enskilda kanske egentligen vill ha något att göra med.

Därför föreslår undertecknande…

Att-sats

  • att SFP arbetar för att 17. kapitlet 10 § i Strafflagen (Brott mot trosfrid) upphävs.

Motionär

Markus Söderman

Medlem i SFP i Esbo

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp en fråga som diskuteras med jämna mellanrum. Finland hör till de länder där brott mot trosfrid fortfarande finns omnämnt i strafflagen.

Uppmärksammade rättsfall på senare tid där personer dömts skyldiga till brott mot trosfrid har förekommit precis som motionären lyfter fram. Det att personer samtidigt dömts för hets mot folkgrupp utgör i sig inget argument mot stipuleringarna kring brott mot trosfrid. Det är ändå givetvis helt möjligt att diskutera huruvida lagen behövs i dagens samhälle, och motionären för fram relevanta synpunkter i frågan.

Samtidigt kan vi också se att främlingsfientligheten i vårt samhälle fortfarande är skrämmande stor. Politiker som dömts för hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid fortsätter att hysa stöd hos vissa väljare, vilket är en oroväckande trend. Som ett liberalt parti värnar vi om tankefrihet, föreningsfrihet, trosfrihet och ordets frihet. Alla människor är likvärdiga och allas personliga integritet ska respekteras. Ett liberalt samhälle innebär inte att man ska tolerera intolerans.

All lagstiftning ska kontinuerligt bevakas och ifall det finns orsak ska arbete för att förändra lagstiftningen ske. Även strafflagens paragrafer behöver kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att de motsvarar den allmänna rättsuppfattningen och fyller sitt syfte. Det arbetet pågår kontinuerligt och Svenska folkpartiet arbetar målmedvetet även i det här hänseendet.

Beslutsförslag

Motionen anses besvarad med denna utredning.