Motion 19 – En hållbar finansiering för Våga fråga i hela landet

Beslut

SFP arbetar för:

  • att finansiering för lättillgängliga stödtjänster i digital form på svenska i Finland tryggas
  • att det utformas en finansieringsstruktur för dessa stödtjänster som är likvärdig för hela landet som delvis baserar sig på kommunal finansiering

Behandling

Den pågående pandemin har tydligt visat att lättillgängliga stödtjänster i digital form för unga på svenska är avgörande för många ungas välmående i landet.

Det finns idag en heltäckande anonym frågetjänst för unga, Våga Fråga. Eftersom tjänsten bör vara heltäckande och lätt att hitta och använda för ungdomar över hela Svenskfinland drivs den sedan 2018 under ett gemensamt namn av Korsholm kommun (Decibel) och Föreningen Luckan r.f tillsammans. Frågetjänsten tillhandahålles – och betalas – således av två sinsemellean oberoende parter, Decibel och Luckan:

o   Decibel svarar på frågor som kommer in från unga i de 12  medlemskommunerna i Österbotten, och administreras av Korsholm kommun.

o  Föreningen Luckan r.f (Luckan Unginfo) svarar på frågor från resten av landet – södra Finland, språköarna, Vasa, Karleby osv.

Finansieringen skiljer sig på så sätt att Decibel täcker sin årliga driftskostnad genom att varje medverkande kommun bidrar med 80 cent per invånare. Luckan däremot erhåller årliga projektbidrag från olika parter såsom staten, huvudstadsregionens städer samt privata fonder), vilka alla till sin natur är osäkra. Detta i sin tur innebär att administrationen blir ansträngd och själva verksamheten på längre sikt ohållbar.

Det bör även noteras att specifika expertfrågor (t ex hälsofrågor) också riktas till kompetenta föreningar och organisationer som svarar på sådana frågor (inom ramen för sina åtaganden eller frivilligt). Decibel svarar också på de (marginella) frågor som inkommer på finska i sina kommuner, medan Luckan bara tar sig an svenskspråkiga frågor.

Att-sats

Jag yrkar därför att SFP ska verka för:

  • Att en likvärdig finansieringsstruktur bör gälla i hela landet för upprätthållandet av frågetjänsten Våga fråga på svenska med offentliga medel. Detta för att skapa en permanent lösning för att trygga denna viktiga portal oavsett geografiskt område och ort.
  • Att denna finansieringsstruktur bör motsvara den som idag tillämpas för Decibel, dvs att varje kommun skulle betala 80 cent (eller annat rimligt belopp) per registrerad svenskspråkig invånare för att genom tjänsten Våga fråga specifikt svara på de svenskspråkiga ungas behov av anonym frågetjänst i hela Finland.
  • Att föreningen Luckan r.f må fungera som huvudman för Våga fråga i södra Finland. Samkommunen i Österbotten fortsätter  fungera som huvudman för Österbotten som upprätthåller Decibel.

Motionär

Jessica Lerche

SFP lokalförening, Grankulla

Partifullmäktiges svar

Lättillgängliga stödtjänster i digital form för unga är en viktig fråga. Speciellt under coronapandemin har ungas illamående uppmärksammats – och behovet av stödtjänster är uppenbart. Stödtjänster behöver finnas på rätt ställe och vara lättillgängliga för alla. Våga Fråga fyller en viktig funktion i och med att den utgör ett ställe för finlandssvenska ungdomar i hela landet att ställa sina frågor anonymt och få svar. I Våga Fråga-tjänsten kan unga ställa frågor om allt från arbete och studier till psykiskt och fysiskt välmående, relationer och sex. Tjänsten ungdomsliv.fi är ett annat exempel på ett forum där unga kan ställa frågor anonymt, men denna tjänst riktar sig inte specifikt till finlandssvenska ungdomar, utan till alla ungdomar bosatta i Finland.

Ungdomar måste ha möjlighet att få svar på sådant de funderar på. För att Våga Fråga-tjänsten ska kunna fungera långsiktigt i alla delar av Svenskfinland måste finansieringen vara tryggad. Som motionärerna påpekar har finansieringen lösts på lite olika i sätt i Österbotten jämfört med resten av Svenskfinland. Att kommunerna skulle stå för en del av kostnaderna för tjänsten skulle hjälpa att trygga finansieringen för tjänsten i hela landet.