Motion 22 – Skolskjuts till två adresser

Beslut

SFP arbetar för:

  • att elever med särboende vårdnadshavare har rätt till skolskjuts till två adresser
  • att de ekonomiska konsekvenserna av en utökad skolskjuts utreds

Behandling

Enligt lagen för grundläggande utbildning har en elev vars skolväg är över 5 km rätt till avgiftsfri skolskjuts, tex i form av skoltaxi. En elev kan också få avgiftsfri skolskjuts ifall skolvägen är farlig eller ifall eleven inte har förutsättningar att avlägga skolvägen självständigt tex pga en funktionsvariation. Ca 100 000 elever i Finland åker skolskjuts till skolan. Eleven har rätt till avgiftsfri skolskjuts bara om hen går i sin närskola eller i annan av kommunen anvisad skola. Ifall föräldrarna själva väljer att ansöka om plats i en annan skola än närskolan står familjerna själva för kostnaderna. I dagens läge har många elever två hem, tex för att deras föräldrar har skilt sig. Barnen bor hos sina två föräldrar enligt olika, individuella arrangemang. Utmaningen är att lagen inte förpliktar kommunerna att ordna skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, utan enbart från den adress som eleven har som hemadress i befolkningsregistret. Således är eleverna ofta utan skolskjuts den tid de bor hos den andra föräldern. Att vara utan skolskjuts från det ena hemmet kan orsaka många problem i vardagen för familjerna. Ifall föräldern inte har möjlighet att skjutsa eleven till skolan (tex för att man inte har egen bil) kan det hända att eleven måste ta sig till skolan på egen hand fastän hen inte har den nivå av självständighet som skolvägen kräver. Detta kan orsaka mycket oro hos eleven och också hos föräldern och orsaka problem med skolgången då skolvägen känns otrygg. För barn med skilda föräldrar är det också viktigt att vardagen ser så likadan ut som möjligt i de två hemmen. Varje barn har också rätt till en trygg skolväg. Ofta är det elever med specialbehov som använder skolskjuts tex för att specialklassen de går på inte finns i deras närskola utan i en skola längre bort, ibland tom i en annan kommun. Att inte få skolskjuts från båda hemmen försätter dessa barn i en ojämlik situation jämfört med andra barn som kan ta sig till skolan självständigt på ett tryggt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utreda turboendets problem från lagens synvinkel. I slutrapporten konstateras bl a att lagen inte förhindrar ordnandet av skolskjuts från två adresser, men förpliktar inte heller till det. Vissa kommuner (som tex Sibbo) ordnar redan skolskjuts från två adresser enligt ett på förhand bestämt schema. I regeringsprogrammet konstateras att man i beslutsfattandet skall ta hänsyn till mångfalden av familjer och detta skall synas också då man fattar beslut som påverkar familjernas vardag på kommunnivå.

Att-sats

Med denna motion önskas att SFP arbetar för en lagändring som förpliktigar kommunerna till att ordna skolskjuts till båda barnets adresser, ifall hen har två hem pga föräldrarnas skilsmässa.

Motionär

Eva-Lena Gästrin
SFP i Stor-Alberga

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter fram en fråga som är verklighet för många barn. Statistikcentralen har noterat att det år 2019 fanns 110 000 barn under 15 år som bor på två adresser. Som motionären påpekar åker totalt över 100 000 barn i grundskolan skolskjuts varje dag, andelen förmodas öka när den förlängda läroplikten är genomförd. I flera kommuner utgör kostnaderna för skolskjutsen en väsentlig del av utgifterna för skolan. Samtidigt är det inte eleven som bestämmer hur boendearrangemangen ordnas, och det kan med fog anses märkligt att elever, vars skolväg skulle berättiga till skolskjuts försätts i olika situation.

Skolelevers rätt till skolskjuts stipuleras i § 32 i lagen om grundläggande utbildning. En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport eller understöd för skolresan. Eleven kan också få rätt till fri skolresa om skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter, också om skolvägen är kortare än fem kilometer. Den farliga delen av skolvägen, som berättigar till fri transport eller ledsagande, kan vara t.ex. övergång av en farlig väg. Man behöver alltså inte nödvändigtvis ordna skolskjuts för hela skolvägen, utan eleven kan avverka en del på egen hand. Ett alternativ till skolskjuts är ett understöd, som betalas till den person som skjutsar eller ledsagar eleven.

Våra kommuner beslutar självständigt om principerna för skolskjutsningen. Många kommuner avviker t.ex. från § 32 i lagen om grundläggande utbildning och ordnar skolskjuts för förskolan och årskurs 1–2 om vägen är längre än tre kilometer.

Gränserna för ordnandet av skolskjuts är givetvis också en ekonomisk fråga för kommunerna. Många utgår från lagen som sådan, medan andra kommuner erbjuder bättre service än vad lagen förutsätter, speciellt för eleverna i de lägsta klasserna. Om lagen ändras behöver också en bedömning av kommunernas ekonomiska läge göras.

Svenska folkpartiet vill att kommunerna fattar barnvänliga och långsiktiga beslut. Vi vill att Finland ska bli världens barnvänligaste land. Att kunna ta sig tryggt till skolan är viktigt och en förutsättning för en lyckad skolgång. Regeringsprogrammet slår också fast att ”…barn ska ges möjlighet att ha två likvärdiga adresser”. Saken kommer alltså att åtgärdas.