Motion 38 – Arbetspensionsindexet

Beslut

Motionen anses besvarad med denna utredning.

Behandling

Hur pensionerna höjs i Finland

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.

Alla löpande arbetspensioner justeras med arbetspensionsindexet i januari varje år.

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar. Arbetspensionsindexet påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Förenklat exempel: om lönenivån förändras 3,5 procent och prisnivån med 2 procent, blir

  • förändringen av arbetspensionsindex = 0,8 x 2 + 0,2 x 3,5 = 2,3 %
  • förändringen av lönekoefficienten = 0,2 x 2 + 0,8 x 3,5 = 3,2 %

I praktiken betyder det att en justering enligt arbetspensionsindexet kompenserar för förändringen i prisnivån, men också förbättrar pensionens köpkraft med en mängd som motsvarar 20 procent av den höjning av förtjänstnivåindexet som överstiger höjningen av konsumentprisindexet, dvs. den relativa förändringen av löntagarnas reella inkomstnivå.

Pensionens köpkraft ökar alltså mer, ju mer lönenivån stiger reellt. Samtidigt blir pensioner som justeras med arbetspensionsindex ändå efter lönenivåns allmänna utveckling, desto mer ju snabbare lönenivån utvecklas reellt.

Att-sats

SFP arbetar för

  • att ändra kriterierna för hur arbetspensionsindexet uträknas så att indexet påverkas till 60 % av förändringen i prisnivån och till 40 % av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Motionär

Hans Lindqvist, skattmästare Stor-Hagalund

Maria Langenskiöld, sekreterare Stor-Hagalund

Partifullmäktiges svar

Pensionärernas välmående och utkomst är en viktig fråga. Med hjälp av indexen för arbetspensionerna säkerställer man en skälig inkomst efter arbetskarriären och att pensionen bibehåller sin köpkraft.

De pensionsreformer som genomförts i Finland har haft som mål att dels trygga finansieringens hållbarhet och även pensionernas tillräcklighet. Arbetsmarknadsparterna är med och förhandlar om arbetspensionssystemets innehåll och finansiering. Det finländska pensionsskyddet ligger på europeisk genomsnittsnivå då det kommer till pensionernas tillräcklighet enligt Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf. Enligt regeringen Sanna Marins regeringsprogram är ”De centrala målen inom arbetspensionspolitiken [är] en hållbar ekonomisk försörjningskvot, en tillräcklig nivå på pensionerna, en hållbar finansiering och rättvisa mellan generationerna.” I regeringsprogrammet ingår inte skrivningar om att ändra på indexet på det i motionen föreslagna sättet. De skrivningar som handlar om större ändringar i arbetspensionssystemet förhandlas med arbetsmarknadsparterna.

Arbetspensionsindexet har skapat mycket diskussion. Frågan har behandlats i riksdagen i samband med medborgarinitiativet om att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex (MI 4/2016 rd). Riksdagen beslöt att inte godkänna lagförslaget, eftersom förslaget främst skulle ha höjt pensionerna för dem som redan har höga pensioner och för att lagförslaget skulle ha äventyrat hållbarheten i pensionssystemets finansiering. SFP:s partidag behandlade pensionsindex senast år 2018 och beslöt då att SFP arbetar för att bibehålla och stärka pensionärernas köpkraft.

Om arbetspensionsindexet ändrades så att det i högre grad skulle ta i beaktande förändringen i löntagarnas inkomster, skulle kostnaderna behöva täckas genom att antingen höja arbetspensionsavgifterna eller använda sig av arbetspensionsfonderna. Ingetdera alternativ har ansetts hållbart i längden. De framtida generationerna av pensionstagare måste beaktas och en dylik ändring av arbetspensionsindexet skulle inte vara rättvis för dem.

I takt med att befolkningen åldras ökar även antalet pensionärer. Pensionärernas utkomst måste tryggas, och därför har SFP bland annat jobbat för att garantipensionen ska höjas. Höjningen av garantipensioner ingår i regeringsprogrammet och kommer att verkställas under denna period.