Motion 39 – God medicinsk praxis (Käypä hoito), medicinska anvisningar på svenska hotar försvinna

Beslut

SFP arbetar för:

  • att rekommendationerna Käypä hoito (God medicinsk praxis) omedelbart översätts till svenska och att finansieringen tryggas på lång sikt

Behandling

Enligt nyheterna på Yle/svenska den 18.3.2021, rapporterar Peik Österholm om följande:

”Läkarföreningen Duodecim slår larm om att vårdanvisningar för läkare inte länge skrivs på svenska efter det här året. Det är nämligen slut på de statliga pengarna för översättning”

Läkarföreningen Duodecim har fått statliga pengar via Institutet för hälsa och välfärd (THL) för de av läkarna kontinuerligt förnyade anvisningarna för den bästa praxisen för god vård, som riktar sig både till den medicinska expertisen, men även via mindre omfattande versioner direkt till patienterna.

Hotet är nu att både läkarkåren och patienterna blir utan den lagstadgade rätten till likvärdighet i hälsovården på det andra nationalspråket. Att det finns korrekt och relevant God Praxis- text på bägge språken är av största vikt fortsättningsvis, även för de som inte har svenska/finska som modersmål, för att kunna lära sig terminologin och kunna kommunicera både med patienter, anhöriga och vårdteamet med korrekta termer. Detta är även av yttersta vikt då man deltar i symposier i grannländerna. Eftersom man inom den medicinska disciplinen i nuläget avancerar i högt tempo, bör rekommendationerna kontinuerligt och med korta mellanrum uppdateras. Därtill bör helt nya rekommendationer naturligtvis även skrivas på bägge språken, och eventuellt även andra språk.

Därför yrkar vi på att SFP genom sina representanter i regeringen och i riksdagen arbetar för

Att-sats

Att

  • Duodecim kan tilldelas resurser å det snaraste, för en kontinuerlig, god och trygg publicerings- och översättningsverksamhet av speciellt anvisningarna för God Medicinsk Praxis (Käypä Hoito) på minst de bägge inhemska språke

Motionär

Motionärer

Catherine Sid

John-Eric Sid

Partifullmäktiges svar

De missförhållanden som motionärerna lyfter fram behöver givetvis åtgärdas. Finska läkarföreningen Duodecim har fått finansiering för översättningen för åren 2020-2021, vilket inte räcker till för att sköta all översättning. Regeringsprogrammet har en tydlig skrivning i frågan. Det står att ”tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna ska tryggas i praktiken, särskilt på svenska och samiska samt teckenspråk. Rekommendationerna Käypä hoito (God medicinsk praxis) ska översättas till svenska.”

Duodecim ansvarar för rekommendationerna Käypä hoito och beviljas även statsunderstöd för ändamålet. För år 2021 är stödsumman 720 000 euro. I enlighet med regeringsprogrammet har Duodecim även beviljats ett skilt projektunderstöd på sammanlagt 600 000 euro för översättningen av rekommendationerna. En stor del av rekommendationerna är redan översatta och arbetet fortsätter.

Det handlar om både patientsäkerhet och om likabehandling. Enligt Valvira ska finska läkare använda sig av behandlingsrekommendationerna God medicinsk praxis, vilka är nationella behandlingsrekommendationer som utarbetats av Finska läkarföreningen Duodecim och som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet genom THL. Efter klagomål till Justitieombudsmannen konstaterade JO i sitt beslut år 2015 att rekommendationerna bör översättas till svenska med hänvisning till 15 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård, som fastställer dessas yrkesetiska skyldigheter. Justitieombudsmannen konstaterade då också att ministeriet bör vidta de åtgärder som behövs för att rekommendationerna ska kunna översättas.

Trots JO:s beslut hände inget under förra regeringsperioden, men under nuvarande regeringsperiod tryggades finansieringen i och med att en skrivning, på Svenska folkpartiets inrådan, togs in i regeringsprogrammet. Rekommendationerna uppdateras givetvis kontinuerligt och arbetet med översättningarna behöver fortsätta. Finansieringen behöver alltså få en långsiktig lösning.