Motion 7 – Inför smidigare regler för uppförandet av små komplementhus

Beslut

Gemensamt svar Motion 6 & 7

SFP arbetar för:

 • att ha lättnader i byggbestämmelserna för småskaligt byggande i reformen av markanvändnings- och bygglagen
 • att man i kommunerna jobbar för att det i kommunens byggordning blir möjligt med småskalig tillbyggnad genom anmälningsförfarande

Behandling

I Finland har vi av tradition reglerat ganska hårt allt byggande och stundom har samhällets regelverk varit ganska strängt både i detaljplanerade byar och tätorter men även i glest bebyggda områden. Som regel har ett bygglov krävts för allt större byggande och inte enbart för nybyggen utan även för t.ex grundrenovering av bostadshus samt därtill även för uppförandet av ekonomibyggnader större än 20-40 kvadratmeter. Likaså har man vanligen kunnat uppföra mindre skjul, förråd, lusthus, lekstugor, grillkåtor utan eldstad som är mindre än 10-15 kvadratmeter med ett förenklat förfarande dvs utan byggnadslov men på basen av antingen åtgärdstillstånd eller anmälan.

I Sverige har man valt en annan väg och där har man under de senaste årtionden medvetet underlättat bestämmelserna för små minihus. Processen började med att den folkpartiska bostadsministern Birgit Friggebo liberaliserade bestämmelserna så att på en bebyggd tomt med ett en- eller tvåbostadshus får en fristående komplementbyggnad uppföras utan byggnadslov. Denna komplementbyggnad senare kallad för en Friggebod får vara högst 15 kvadratmeter. Processen fortsatte med att kristdemokratiska bostadsministern Stefan Attefall införde ytterligare nya lättnader enligt vilka komplementhuset får vara ett minihus med en yta på upp till 30 m² och och som likt Friggeboden inte kräver byggnadslov. (För närmare uppgifter se https://www.attefallshus.se/ )

En logisk lösning vore att till stor del kopiera det svenska systemet med Attefallshus till Finland men dock med vissa begränsningar men hänsyn till känsliga miljöer såsom t.ex skärgården. Därför föreslås i motionen att de nya lättare reglerna för komplementhus inte skall gälla strandzonen och till den del byggandet sker nära stranden skall det ske med vanligt byggnadstillstånd. Likaså föreslås att om komplementbyggnaden är avsedd för året runt boende skall minihuset köpas nyckelfärdigt dvs inklusive montering, installation mm. Det senare är logiskt, för om ett fabrikstillverkat minihus har uppförts av professionella yrkesmän så finns det inte ett behov för en traditionellt byggnadslov med granskningar mm utan kommunen skall kunna klara sig med en enklare process.

Sammanfattningsvis anser vi att fördelarna med att liberalisera byggnadslagstiftningen och med att införa en lättare och smidigare lovprocess för uppförandet av små minihus av typen Attefall klart överstiger de eventuella riskerna och nackdelarna.

Vi föreslår därför att :

Att-sats

Att partidagen besluter att partiet i regeringen och riksdagen jobbar för att förändra byggnadslagstiftningen enligt svensk modell så att uppförandet av små komplementbyggnader av typen attefallshus skall få uppföras oberoende av reglerna i den kommunala byggnadsordningen och på basen av åtgärdsstillstånd enligt följande:

UNDER FÖRUTSÄTTNING

 • att det redan finns en huvudbyggnad på tomten
 • att det på tomten är från den planerade byggplatsen minst sex meter till närmaste rån och 90 meter till närmaste strand
 • att från den planerade byggplatsen är det åtminstone 40 meters avstånd till en riks-/stamväg, 30 meter till en region/förbindelseväg och 10 meter till en enskild väg och då mätt till körbanans mittlinje
 • att den planerade byggnaden stilmässigt passar ihop både med tomtens övriga byggnader och med närmiljön och bymiljön
 • att byggaren köper sitt minihus nyckelfärdigt dvs inklusive montering, installation mm ifall byggnaden är över 15 kvadratmeter eller om den är avsedd för året runt boende
 • att den sammanlagda ytan av huvudbyggnaden, eventuellt garage, eventuellt lider/ förråd plus andra byggnader och inklusive det planerade byggprojektet understiger 21% av tomtens ytan
 • att åtgärdstillstånd ansökts från kommunen

SKALL TOMTÄGAREN HA RÄTT

 • att oberoende av antalet fastigheter som redan spjälkts från stomlägenheten eller andra begränsningar på byggrätten skall tomtägaren ha rätt att på sin fastighet uppföra en komplementbyggnad med en yta på högst 30 kvadratmeter .
 • att allt detta gäller oberoende om det är fråga om detaljplanerat område eller glesbygd

Motionär

Motionsframställare

Esbo   5.3.2021

Urban Wiik                        Johan Holmberg            Maria Langenskiöld
Sfp i Stor-Hagalund        Sfp i Stor-Hagalund          Sfp i  Stor-Hagalund

Gustav Bask                       Peter Strandberg
Sfp i Mattby-Olars              Sfp i Stor-Hagalund

Partifullmäktiges svar

Gemensamt svar Motion 6 & 7

Motionärerna presenterar flera konkreta förslag för hur småskaligt byggande utan bygglov kunde underlättas och belyser också hur situationen ser ut i Sverige. I Sverige är en friggebod en komplementbyggnad som inte kräver bygglov, men som ändå måste uppfylla vissa krav i plan- och bygglagen. Förutom en friggebod på högst 15 m2 får man i Sverige sedan 2014 även uppföra attefallshus utan bygglov. För byggandet krävs dock en anmälan till byggnadsnämnden och att man får ett startbesked. I vissa fall kan uppförandet av ett attefallshus kräva bygglov, då det i kommunens detaljplan föreskrivs om bygglov eller när det är frågan om ett kulturhistoriskt eller på annat sätt värdefullt område.

Erfarenheterna från Sverige visar dock att processerna i praktiken inte blivit enklare och snabbare, eftersom byggandet ändå kräver en anmälan som måste behandlas av myndigheterna. Det finns ändå skäl att se över bestämmelserna för markanvändning och byggande i Finland för att göra tillståndsprocesserna smidigare och lättare för den enskilda medborgaren.

Regeringsprogrammet har som målsättning att slutföra reformen av markanvändnings- och bygglagen så att bland annat kommunernas planläggningsmonopol och planhierarki bevaras och att planläggningsprocessen görs smidigare. Lagpaketet gällande markanvändning och byggande bereds för tillfället av regeringen och de nya bestämmelserna är tänkt att träda i kraft under år 2022.  I förslaget som nu bereds skulle bygglov krävas först då byggnadens storlek överstiger 30 kvadratmeter eller 50 kvadratmeter för skjul. Den nuvarande lagstiftningen ger redan idag kommunerna rätt att i sina byggnadsordningar fatta beslut om enklare processer kring byggande, så att det till exempel är möjligt bygga en liten byggnad i anslutning till redan existerande bostad med endast anmälningsförfarande. Det finns dock skillnader i hur mycket denna flexibilitet utnyttjas i kommunerna och processerna ser olika ut på olika håll i landet. Småskalig tillbyggnad kan underlättas inom ramen för den nuvarande lagstiftningen med hjälp av handledning och utvecklande av processer.

Med hjälp av lagstiftning är det möjligt att göra lättnader i bestämmelserna på lokal nivå och samtidigt ta i beaktande de lokala förhållandena på olika håll i landet och specifikt beakta till exempel kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förhållandena i skärgården. Det är skäl att noggrant utreda vilka effekter smidigare och lättare tillståndsprocesser skulle ha. Vilka effekter tillbyggnad har är beroende av de lokala förhållandena och därför måste det övervägas lokalt.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att betona vikten av att kunna ha lättnader i byggbestämmelser på lokal nivå i reformen av markanvändnings- och bygglagen
 • att man i kommunerna jobbar för att det i kommunens byggordning blir möjligt med småskalig tillbyggnad genom anmälningsförfarande