Motion 30 – Gör partidagen mer demokratisk!

Beslut

SFP arbetar för:

  • att partidagen utvecklas för att ytterligare befästa sin roll som ett forum för politisk debatt
  • att utskotten på partidagen fungerar som ett lågtröskelforum för påverkan och därför inleds utskottens arbete med en introduktion i mötesförfarande för att alla partidagsdelegater ska kunna delta i diskussionen på lika villkor
  • att partiprogrammet ses över åtminstone vart femte år

Behandling

Partifullmäktiges svar

Som alla folkrörelser ska också Svenska folkpartiet leva i tiden och utvecklas. Partiets högsta beslutande organ, partidagen, är precis som motionärerna påpekar en av årets höjdpunkter för många SFP:are. Under årens lopp har partidagen utvecklats, och utvecklas fortsättningsvis i takt med att samhället ställer nya krav. Under pandemin genomfördes partidagen 2020 som ett så kallat hybridmöte, med delegater både på plats och på distans. År 2021 organiserades partidagen helt på distans, och alla delegater deltog via videouppkoppling. Partidagsdelegater tog vid senaste partidag del av de traditionella, och högtidliga delarna som kransnedläggning vid hjältegravarna och partidagens andakt, helt via video. Partiorganisationen och partidagsdelegaterna har under de senaste åren visat prov på både flexibilitet och förändringsvilja då omständigheterna varit utmanande.

Under årens lopp har partidagen utvecklats och det demokratiska inflytandet ökat, bland annat genom att både diskussion och omröstningar tillåtits på ett flexibelt sätt. Partidagen fastställer i början av förhandlingarna den förhandlingsordning som respektive partidag följer. Där framgår vem som har förslagsrätt, fastställs ramar för hur debatten ska föras, och hur processen för motionsbehandlingen går till. Det är givetvis upp till partidagen att precisera förhandlingsordningen så att den är som partidagen önskar. Att fastställa regler som skulle begränsa partidagens möjlighet att ha en sådan förhandlingsordning partidagen vill, till exempel genom att begränsa vem som kan fungera på vilka poster, känns ur ett demokratiskt perspektiv främmande. Personvalen på partidagen bereds av ett valutskott där alla kretsar och medlemsförbund är representerade.

Partidagens förhandlingsordning, vars utkast ingår i möteshandlingarna som alla delegater har till sitt förfogande, innehåller en beskrivning av hur mötena genomförs. Med tanke på den mängd frågor partidagens förhandlingar ska behandla, känns förslaget om att ytterligare inkludera en introduktion i mötesteknik utmanande, både tidsmässigt och rent praktiskt. Partidagens delegater är valda av medlemsföreningarnas årsmöten, där man även följer ett mötestekniskt upplägg, vilket innebär att man kan utgå ifrån att delegaterna har tillräckliga kunskaper i mötesteknik.

Processen med att uppdatera partiprogrammet ska vara demokratiskt, inte minst för att en bred förankring på partifältet säkerställs. En sådan process kräver både tid och resurser. Det är därför ändamålsenligt att ha lämpliga tidsintervall mellan dessa processer. Det nuvarande partiprogrammet är skrivet fram till år 2025, vilket betyder att en ny process för att uppdatera programmet snart kommer att påbörjas.

Partiets organisationsutskott arbetar med dylika frågor och tar bland annat fram förslag för hur partidagen kan utvecklas för att ytterligare befästa sin roll som ett forum för politisk debatt.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att partidagen utvecklas för att ytterligare befästa sin roll som ett forum för politisk debatt
  • att utskotten på partidagen fungerar som ett lågtröskelforum för påverkan och därför inleds utskottens arbete med en introduktion i mötesförfarande för att alla partidagsdelegater ska kunna delta i diskussionen på lika villkor
  • att partiprogrammet ses över åtminstone vart femte år

Motion

Svenska folkpartiets partidag är höjdpunkten för många av partiets medlemmar. Det är en plattform för demokrati och påverkan för alla lokalavdelningar och förbund i partiet. Ämnena som debatteras är mångfacetterade, besluten som fattas är bindande och utgör ett bra tillfälle för alla medlemmar att påverka den nationella politiken. Därför är det av yttersta vikt att alla partidagsdelegater har jämlika möjligheter att delta i debatterna, diskussionerna och beslutsfattandet under partidagen.

Ett av de främsta dokumenten som styr partiets politik är partiprogrammet. I partiprogrammet slår partidagen fast långtgående målsättningar för alla politiska sektorer. Programmet väcker ett stort intresse bland partiets medlemmar och förbund, och är ett viktigt verktyg för påverkan av partiets långsiktiga och ambitiösa politik. Det senaste partiprogrammet godkändes på partidagen i Åbo 2016. Under de senaste sex åren, sedan 2016, har det politiska klimatet förändrats avsevärt – både globalt och nationellt. För att partiprogrammet alltid ska vara uppdaterat och ha klara och tydliga mål för partiets arbete föreslår Svensk Ungdom att skapa en struktur för hur ofta partiprogrammet bör uppdateras. Svenska folkpartiet ska vara ett parti som alltid har en uppdaterad och tidsenlig politik, och det kräver konstant arbete. Därför vill Svensk Ungdom att partiprogrammet ska uppdateras med minst fem års mellanrum.

För att demokratin ska förverkligas och för att alla partidagsdelegater ska kunna delta i partidagen på lika villkor behöver också utskottsarbetet bli mer inkluderande. Partidagsutskotten ska fungera som ett lågtröskelforum för påverkan för alla partidagsdelegater. Alla deltar för första gången på partidagen någon gång och för att delegater med mindre erfarenhet av stora möten ska inkluderas behöver introduktionen till arbetet på partidagen vara tydlig. Därför föreslår Svensk Ungdom att alla partidagens utskott inleder sitt arbete med en introduktion i mötesteknik, för att arbetet ska framskrida ändamålsenligt och för att alla ska ha möjlighet att delta i diskussionerna på lika villkor. Det här skulle underlätta och försnabba utskottens arbete i sin helhet trots att tidtabellen för arbetet ofta är stram.

Partidagens ordförande har begränsade möjligheter att delta i debatten och samtidigt leda ordet. Därför är det inte ändamålsenligt att partiordförande också leder ordet under partidagen. Det här gäller inte enbart partiordförande, utan också andra ministrar och riksdagsledamöter som aktivt deltar i diskussionen på partidagen. Många andra partier har frångått modellen där partiordförande också fungerar som ordförande för partidagen. Svensk Ungdom har även här varit en föregångare genom att bjuda in en utomstående ordförande, ofta en tidigare aktiv i förbundet, att leda förbundsmötet. Det här ger alla medlemmar i förbundet möjlighet att delta lika aktivt i debatten, istället för att behöva hålla koll på mötesteknik och talarlistor. För att alla ska ha möjlighet att delta i debatten och diskussionen på lika villkor föreslår Svensk Ungdom därför att partiordförande inte leder ordet på partidagen.

Partidagen ska även i fortsättningen vara ett demokratiskt och fungerande instrument för lokalavdelningar och förbund, som till vardags jobbar på gräsrotsnivån, att också påverka den nationella politiken samt forma och utveckla partiets politik. För att partidagen ska erbjuda detta, behöver dess förfaranden kontinuerligt uppdateras och göras mer demokratiska.

Därför vill Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

Motionärens beslutsförslag

  • Att utskotten på partidagen fungerar som ett lågtröskelforum för påverkan för alla partidagsdelegater.
  • Att partidagsutskottens arbete inleds med en introduktion i mötesteknik för att alla partidagsdelegater ska kunna delta i diskussionen på lika villkor.
  • Att partiprogrammet uppdateras med minst fem års mellanrum.
  • Att partiordförande inte fungerar som ordförande för partidagen.

Motionär

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Förbundsordförande

Malin Lindholm
Förbundssekreterare