Motion 16 – Rätt till bostadsbidrag för båda föräldrarna till växelvisboende barn

Beslut

SFP arbetar för:

  • att barnets båda vårdnadshavare vid växelvisboende ska ha rätt till förhöjt bostadsbidrag oberoende av var barnet är folkbokfört, förutsatt att växelvis boende har registrerats och att vårdnadshavarnas inkomstnivå berättigar till bostadsbidrag

Behandling

Partifullmäktiges svar

Växelvis boende har blivit en allt vanligare form för barn i skilsmässofamiljer. Det finns också andra familjeformer där växelvis boende är i bruk, till exempel i fall där föräldrarna aldrig bott ihop. Det finns fortfarande inte mycket forskning om växelvis boende, men enligt en undersökning av Statistikcentralen (2022) har ungefär 110 000 barn i Finland två hem, och en tredjedel av dem bor lika mycket i båda hemmen. Växelvis boende innebär att barnet bor minst 40 procent av tiden hos bägge föräldrar.

I dagens läge är det inte möjligt att ha två hemadresser enligt folkbokföringen, men växelvis boende har kunnat registreras sedan 2019. En stor del är emellertid inofficiella arrangemang som föräldrarna sinsemellan kommit överens om, vilket innebär att de nödvändigtvis inte registreras.

Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Det betyder att barnets intresse och bästa ska fungera som utgångspunkt i lagstiftning och beslut. Alla barn ska ha rätt att ha kontakt med båda sina föräldrar. Två hem för barnet eller barnen innebär att bägge föräldrar behöver en tillräckligt stor lägenhet, så att alla ryms under samma tak. Som motionärerna lyfter upp kan emellertid bostadsbidrag endast betalas till det hem där barnet är folkbokfört. Det betyder att endast den enda föräldern är berättigad till förhöjt bostadsbidrag, vilket skapar ojämlikhet. Genom att möjliggöra det att båda föräldrarna till barn som bor växelvis är berättigade till förhöjt bostadsbidrag kan vi öka jämlikheten föräldrarna emellan och också förbättra möjligheter till växelvis boende och stärka barnets rätt att bo med bägge föräldrar.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att barnets båda vårdnadshavare vid växelvisboende ska ha rätt till förhöjt bostadsbidrag oberoende av var barnet är folkbokfört, förutsatt att växelvis boende har registrerats och att vårdnadshavarnas inkomstnivå berättigar till bostadsbidrag

Motion

Årligen påverkas omkring 30 000 barn av sina föräldrars separation. Då föräldrarna separerar beslutar de om hur vårdnaden om deras gemensamma barn ska ordnas.

Allt fler barn bor växelvis hos sina föräldrar, vilket betyder att barnet bor minst 40% av tiden hos vardera föräldern. I nuläget är växelvisboende betydligt mer allmänt hos föräldrar som har högre inkomster, visar en studie som FPA har gjort (Miettinen et. al. 2021). Detta beror till en stor del på att sociala bidrag, exempelvis bostadsstöd, inte kan utbetalas till det hem där barnet inte är folkbokfört.

Växelvisboende har sedan 2019 kunnat registreras i befolkningsdatasystemet, men barnet kan inte vara folkbokfört i två hem.

Både FPA och Social- och hälsovårdsministeriet har identifierat bostadsbidraget som en av de avgörande stödformerna för att möjliggöra växelvisboende också i familjer med lägre inkomster. För att ett barn ska kunna bo växelvis, behöver det tillräckligt med utrymme hos båda sina föräldrar.

Ensamstående föräldrar, oftast kvinnor, är överrepresenterade i statistiken över arbetslösa med barn upp till 18 år. Växelvisboende ökar i synnerhet kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta efter en separation.

Växelvisboende ökar som lösning efter skilsmässor i och med att båda föräldrarnas engagemang i sina barns liv blir större. Detta är en positiv utveckling och samhället ska stöda barnens rätt till båda sina föräldrar också efter en skilsmässa.

För att allt flera barn ska ha lika möjlighet till växelvisboende, oberoende av föräldrars inkomstnivå, bör barnet räknas som medlem av hushållet i båda sina hem, och båda föräldrarna bör ha rätt till bostadsbidrag också för barnets del, oberoende av hos vilkendera föräldern barnet är folkbokfört.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

  • Att barnets båda vårdnadshavare vid växelvisboende ska ha rätt till bostadsbidrag oberoende av var barnet är folkbokfört.
  • Att barnets rätt till sina båda föräldrar stöds genom bättre förutsättningar för ett växelvisboende.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare