Rekommendationer, anvisningar och uppdrag för partistyrelsens utskott

De politiska sektorutskotten och referensgrupperna samt Organisationsutskottet har en mandatperiod på två år för att säkerställa kontinuitet i arbetet.

Uppdrag och mål

– Partistyrelsen formulerar uppdrag och mål för utskotten.

 

Utskottets uppgifter är att:

– Via partistyrelsen föra fram politiska initiativ, bereda underlag för utspel och uttalanden inom sitt område. Utskotten uppmanas att delta i den offentliga politiska debatten.

– På initiativ av partistyrelsen bereda förslag till sektorprogram och ställningstaganden.

– Delta i utformandet av valprogram genom att höras som remissorgan då valprogram bereds.

– Följa upp partidagsmotioner inom sitt bevakningsområde.

– Sammankalla intresserade till öppna diskussioner eller seminarier i aktuella frågor.

– Med hjälp av lokala utskottsmedlemmar aktivera kretsen och lokalavdelningarna.

 

Utskottet förutsätts:

– Ha beredskap att bereda motionssvar inför partidagen.

– Informera om sin mötestidtabell via evenemangskalendern på SFP:s hemsida

– Informera och annonsera om öppna möten via webben och annonser

– Föra mötesprotokoll/skriva rapporter från mötena och föra bok över närvaro och deltagande i utskottets möten och aktiviteter

– Sammankomma 3-4 gånger/år. Förutom möten kan utskotten också ordna seminarier om aktuella teman eller göra studiebesök.

– Presentera en verksamhetsplan och hålla regelbunden kontakt till partistyrelsen.

– Utskotten kan vid behov involvera utomstående expertis i sitt arbete.