Bergqvist: Hatretorik och riktade trakasserier ett hot mot vår demokrati

Idag uppmärksammas den internationella demokratidagen. Även om vi i Finland lever i en stark demokrati finns det områden vi behöver förbättra. Riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande Sandra Bergqvist (SFP) vill se ett bättre diskussionsklimat i samhället.

– Yttrandefriheten hör till grundstenarna för en fungerande demokrati. Det man verkar glömma bort är att yttrandefrihet inte betyder att man får säga vad som helst. Människor ska bemötas med respekt oberoende om diskussioner förs på nätet eller offline, säger Bergqvist. 

Diskussionsklimatet i samhället har blivit alltmer tillspetsat, samtidigt som hatretorik och riktade trakasserier förekommer allt oftare. 

– Hatretorik och riktade trakasserier används som medel för att tysta ner och höja tröskeln att aktivt delta i samhällsdebatten. Det här är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati. Ingen ska vara rädd för att uttrycka sig varken i sin arbetsroll, genom förtroendeuppdrag eller på fritiden, säger Bergqvist.

Under den här valperioden har många åtgärder vidtagits för att stärka rättssystemet i Finland. Samtidigt uppstår nya krav på uppdaterad lagstiftning för att motsvara det som händer i vårt samhälle idag.

– Lagutskottet har tidigare under valperioden tagit ställning till att man skyndsamt utreder och bedömer behoven av att ändra lagstiftningen för att effektivare kunna ingripa i riktade trakasserier med straffrättsliga medel. Jag är glad att justitieministeriet nyligen blivit färdig med utredningen där man faktiskt föreslår att riktade trakasserier ska bli straffbara. Den här frågan hoppas jag att även nästa regering tar på allvar, avslutar Bergqvist. 

Europaparlamentet godkände kompromiss gällande reviderandet av direktivet om förnybar energi

Torvalds: Ett viktigt steg på vägen men vi är inte ännu i mål

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Rätten till liv och hälsa måste tryggas i alla lägen

Idag har social- och hälsovårdsutskottet fått klart sitt betänkande om patientsäkerhetslagen. Utskottet stöder lagförslaget som grundar sig på att under en arbetskonflikt garantera tillräckligt skyddsarbete inom intensivvården och kritisk hemvård men föreslår små ändringar utgående från sakkunnigutlåtandena. Såväl grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har också gett sina utlåtanden som stöder lagförslaget. SFP:s riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi anser att trots att situationen är svår och att det finns en stark förståelse för vårdarnas frustration måste vi säkerställa att inget människoliv förloras på grund av den pågående arbetskonflikten.

Läs följande artikel