En ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors är orealistisk

Thomas Blomqvist: Problemen kan lösas med dubbla spår.

EU har startat ett trafikprojekt och reserverat ca 26 miljarder euro för att utveckla stambansnätet i Europa, vilket är viktigt. Tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors är en del av den europiska stambanan. Det finns dock inte hållbara motiveringar för att bygga en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors och framförallt har vi inte råd med det, anser riksdagsledamot Thomas Blomqvist. De pengar som man kan få från EU ska användas för att förbättra kustbanan. I Finland har vi dessutom nyligen byggt och utvecklat motorvägen mellan Åbo och Helsingfors via Lojo, vilket gör att inte finns grunder för att satsa på att bygga en ny höghastighetsjärnväg för samma stäcka.

– Istället för att bygga nytt ska vi satsa på den infrastruktur vi redan har. Det är inte förnuftigt att bygga nytt då vi inte har råd att upprätthålla det befintliga spår- och vägnätet, säger Blomqvist.

Blomqvist betonar att Kustbanan utan tvekan är en av de viktigaste delarna av infrastrukturen i södra Finland. Det finns ändå en hel del brister som borde åtgärdas för att den ska fylla de krav som ställs på en så här viktig trafikled. Som det nu är räcker inte kapaciteten alltid till för att hantera den mängd trafik som rör sig på banan, vilket kan orsaka problem och förseningar. Problemet kunde dock relativt lätt åtgärdas exempelvis genom att bygga dubbla spår. Det är det här som EU-pengarna ska användas till, inte till en onödig och alltför dyr ny förbindelse påpekar Blomqvist. De här åtgärderna skulle vara helt i linje med den av riksdagen godkända Trafikpolitiska redogörelsen som slår fast att vi ska satsa på att förbättra befintlig infrastruktur i stället för att bygga nytt avslutar han.

Haglund fortsätter leda SFP

Försvarsminister Carl Haglund har enhälligt återvalts till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland under partidagen i Hangö. Haglund har lett SFP sedan 2012.

Läs föregående artikel

Nylund kräver ändring i energibeskattningen

Dagens läge förvränger konkurrensen genom att små och stora producenter inte behandlas lika.

Läs följande artikel