Ingo: Skogspolitiken än inhemsk och markägaren har alltid sista ordet

I debatten om skogen t.ex. naturvårdslagen, fredningsprocesser, EU-lagstiftning och skogsbruksmetoder har den Österbottniska markägaren den senaste tiden fått ta del av inlägg av politiker och medborgarorganisationer som inte beaktar grundlagens §15 om egendomsskydd som tydlig säger att vars och ens egendom är tryggad. Riksdagskandidat Christoffer Ingo förargas över debatten och tar kraftigt avstånd från all politik och retorik som äventyrar markägarens egendomsskydd.

– Över 600 tusen finländska markägare ska alltid ha sista ordet då det gäller deras mark. Inom EU-kommissionen arbetar starka krafter som likt lantbrukspolitiken vill flytta styrningen av Finlands skogspolitik till EU-nivå. I den här frågan måste Finland aktivt stå på markägarnas sida, oberoende regeringsbas nästa riksdagsperiod, säger Ingo.

I samband med sittande regerings sista tilläggsbudget som presenterades den 2.2.2023 meddelar regeringen att 30 000 hektar av Forstyrelsens skogar skyddas. Det handlar om områden som är i begränsad användning eller inte brukas aktivt. Ingo ser tillvägagångssättet som klokt, men hoppas att skyddsbenämningen inte bara sätts av statistiska skäl utan också kan motiveras.

– Vi har under gångna regeringsperiod hört miljöministeriets tjänstemän säga att en orsak till det plötsligt tillkomna skyddsbehovet i Kvarken delvis beror på misslyckade skyddsprocesser i Nyland. Det offentliga naturskyddet ska bygga på verkliga behov och det privata naturskyddet på fri vilja, avslutar Ingo.

Wickström: Företagen är värda en bättre politik!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att nästa regering bör vidta åtgärder för att stärka företagens tillväxtmöjligheter. Wickström är orolig över att de små- och medelstora företagen i Finland inte vågar utveckla sin verksamhet. De rådande omständigheterna med höga energipriser och inflationen har försämrat företagens framtidsutsikter.

Läs föregående artikel

Kandidatnomineringen för SFP i Österbotten klar inför riksdagsvalet 2023

SFP i Österbotten nominerade en sista kandidat inför riksdagsvalet på kretsstyrelsens sammanträde på fredagen 10.2. Kandidatnomineringen är därmed fullbordad och SFP i Österbotten går till val med full kandidatlista på 16 kandidater inom Vasa valkrets.

Läs följande artikel