Wickström: Företagen är värda en bättre politik!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att nästa regering bör vidta åtgärder för att stärka företagens tillväxtmöjligheter. Wickström är orolig över att de små- och medelstora företagen i Finland inte vågar utveckla sin verksamhet. De rådande omständigheterna med höga energipriser och inflationen har försämrat företagens framtidsutsikter.

Wickström räknar upp några konkreta åtgärder för att främja företagens verksamhetsförutsättningar;företagens beskattning får inte skärpas, det ska bli lättare att anställa den första arbetstagaren och företagarnas socialskydd måste bli bättre. Därtill anser han att upphandlingslagen måste styras mot EU:s miniminivå. 

– Det är ett problem ifall vår offentliga sektor inte lyckas göra upphandlingshelheter som våra företag anser att det lönar sig ge anbud till. Vi måste se över vår nationella lagstiftning för upphandlingar. Därtill behöver vi se till att mängden offentligt ägda bolag inte ökar. Dessa bolag försämrar företagens möjligheter att agera på marknaden, säger Wickström. 

Därutöver lyfter Wickström fram bristen på arbetskraft som en stor broms då det kommer till företagens möjligheter att utvecklas. 

– Faktum är att vi behöver arbetsrelaterad invandring i större grad för att se till att vi har tillräckligt med arbetskraft. Vi måste också satsa på vår utbildningspolitik.

-Sannfinländarna säger att de är ett företagarvänligt parti men deras linje inom migrationspolitiken är till skada för våra företag. Finland behöver tillväxt och det kan vi inte uppnå ifall vi inte löser den akuta bristen på arbetskraft, säger Wickström.

Norrback: Användningen av lönesubventioner förenklas

Arbetsliv och jämställdhetsutskottet färdigställde idag sitt betänkande om regeringens proposition gällande reformen av lönesubventioner. Propositionen har sin grund i regeringens mål om att öka användningen av lönesubventioner inom den privata sektorn och därmed öka sysselsättningen. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) sitter som medlem i utskottet och ser med goda ögon på slutresultatet.

Läs föregående artikel

Ingo: Skogspolitiken än inhemsk och markägaren har alltid sista ordet

I debatten om skogen t.ex. naturvårdslagen, fredningsprocesser, EU-lagstiftning och skogsbruksmetoder har den Österbottniska markägaren den senaste tiden fått ta del av inlägg av politiker och medborgarorganisationer som inte beaktar grundlagens §15 om egendomsskydd som tydlig säger att vars och ens egendom är tryggad. Riksdagskandidat Christoffer Ingo förargas över debatten och tar kraftigt avstånd från all politik och retorik som äventyrar markägarens egendomsskydd.

Läs följande artikel