KALLELSE TILL SVENSKA FOLKPARTIET I FINLANDS PARTIDAG 2016

Svenska folkpartiet kallas härmed till partidag i Åbo, Statens Ämbetshus, Självständighetsplanen 2, 20800 Åbo. Partidagen öppnas den 11 juni kl. 9.30.

LÖRDAGEN DEN 11 JUNI – SÖNDAG 12 JUNI 2016

Vid partidagen behandlas de ärenden som omnämns i § 8 av partiets stadgar. Partidagen behandlar även stadgeändring i det fall partistyrelsen förelägger en proposition om detta.

Motionsrätt vid partidag har partiets kretsstyrelser, kommunorganisationer, medlemsföreningar och deras medlemmar samt därtill medlemsförbunden Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland. Skriftligt avfattade motioner bör, för att upptas till behandling, inlämnas till partistyrelsen senast tio veckor före partidagen d.v.s. senast den 1 april 2016.

Ombud till partidagen utses enligt följande grunder, fastslagna i partiets stadgar:Partidagen består av ombud som partiets medlemsföreningar utser bland sina medlemmar eller bland partimedlemmar som är bosatta på föreningens hemort. Föreningarna har rätt till ett ombud för de första 150 medlemmarna, därefter ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar. Medlemsantalet bestäms utgående från de redovisningar av medlemmar som gjorts till partistyrelsen senast fyra veckor före partidag. Medlemsavgifter för senast föregående kalenderår bör vara ombesörjda till partistyrelsen senast fyra veckor före partidagen. Varje medlemsförening är dock berättigad att utse minst ett ombud. Kretsorganisationerna jämte Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer i Finland utser 3 (tre) ombud per krets eller organisation.

Medlemsförening som inte innevarande år redovisat förändringar i medlemskåren uppmanas inkomma med rapport till partikansliet omedelbart. Samtidigt uppmanas medlemsföreningarna ombesörja att medlemsavgifterna till partiet för år 2015 inbetalas i tid.

Ombuden bör visa fullmakt eller protokollsutdrag för behörighet vid partidagen. Fullmakten skickas på förhand tillsammans med anmälan.

Alla medlemsföreningar bör senast den 9 maj anmäla sina ombud. Anmälan sker elektroniskt och instruktioner sänds till medlemsföreningarna.

 

Helsingfors den 4 februari 2016SVENSKA FOLKPARTIETS PARTISTYRELSE

Regeringens Kemera-lag äventyrar industrins virkestillgång

Förslaget äventyrar industrins virkestillgång i ett väldigt känsligt läge och förvärrar skogsindustrins säsongvariation.

Läs föregående artikel

Lös problemen eller avskaffa Landsbygdsverket

Svenska riksdagsgruppen lämnar in ett skriftligt spörsmål om Landsbygdsverkets agerande. I höst föreslog Svenska riksdagsgruppen i sin skuggbudget att Landsbygdsverket läggs ner för att minska jordbrukarnas byråkrati och antalet förvaltningsnivåer.

Läs följande artikel