SFP i Egentliga Finland – ”Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen”

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterade sin strategi hösten 2020. Och förnyade därefter sitt språkprogram för åren 2021–2022 med en klausul till år 2025. Skillnaden till det tidigare programmet är att man nu gjort upp ett konkret handlingsprogram för hur svenskan ska förbättras och synas inom sjukvårdsdistriktet.

”Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen”.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill profilera sig som ett tvåspråkigt universitetssjukhus och sjukvårdsdistrikt. Språkprogrammets syfte är att stöda personalen att betjäna kunderna på deras egna modersmål, finska eller svenska, på så sätt att båda språken lever sida vid sida i alla funktioner.

Programmet följs upp av ett handlingsprogram i vilket man ställt upp konkreta mål och mätare samt utsett ansvarspersoner för dem.

SFP i Egentliga Finland ser det som ytterst viktigt att sjukvårdsdistriktet och universitetssjukhuset kan fortsätta detta utvecklingsarbete för att förbättra de svenskspråkiga tjänsterna och servicen även inom välfärdsområdet.

Vi vill undvika att språkprogrammet görs till en språkpolitisk fråga. Oberoende om det är fråga om patienter, personal eller det offentliga så är välfärdsområdet tvåspråkigt. Språkprogrammet fungerar som stöd för personalen till att kunna betjäna klienterna på de båda modersmålen, finska och svenska parallellt och genomgående i alla funktioner.

Det vore ytterst viktigt att välfärdsområdet kunde ta modell av sjukvårdsdistrikts språkprogram och handlingsprogram för att ta vara på det arbete som redan gjorts och fungera som modell för de enheter som ännu inte har ett språkprogram.

SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvists mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform

Enligt regeringsprogrammet ska en "fastighetsskattereform genomföras som bättre än nu beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde." De föreslagna ändringarna gäller hur beskattningsvärdet ska beräknas. Som för närvarande påverkas en fastighets beskattningsbara värde av bland annat markens användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet för byggändamål och kommunalteknik, men priserna och priszonerna ska uppdateras. Dessutom föreslås det en höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

Läs föregående artikel

Henriksson: Den viktigaste redogörelsen i modern tid. Det handlar om framtiden för vårt land och kommande generationer.

Det har skett fundamentala förändringar i Finlands och Europas säkerhets- och verksamhetsomgivning som följd av Rysslands invasion av Ukraina. Rysslands krig utmanar hela Europas säkerhet och stabilitet. Republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har därför tagit fram en redogörelse om förändringar i den säkerhetspolitiska omgivningen. Regeringen godkände redogörelsen i sitt sammanträde idag.

Läs följande artikel