Motion 12 – Psykiatrisk vård av äldre

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för 

 • att de förslag som Psykisk hälsa – 2009 framför för utvecklandet av psykogeriatriken förankras och genomförs inom hälso- och socialvården, 
 • att vårdpersonalens kunnande i psykogeriatrik förstärks både inom grundutbildning och fortbildning,

Behandling

Psykiatrisk vård av äldre

År 1998 upphörde specialiseringen på psykogeriatri i läkarutbildningen. Det finns numera endast en 3 månaders kurs i psykogeriatri inom utbildningen. Kursen är dock frivillig för både den som specialiserar sig på  psykiatri och  den som specialiserar sig på  geriatrisk vård. 

Ett beklagligt faktum är att mentala problem och alkoholmissbruk har ökat bland den äldre befolkningen.   Självmordsförsöken och självmorden bland de äldre likaså. Dessa problem och orsakerna till dem uppmärksammas dock sällan inom bashälsovården.  Depressioner och kriser ses ofta som en naturlig del av åldrandet och behandlingen utgörs i huvudsak av medicinering. Psykosociala metoder, kristerapi och motsvarande metoder, vilka tillämpas i övrigt inom psykiatrin, tillämpas sällan. 

I Psykisk hälsa-2009 (Förslag till utvecklande av mentalvårds- och missbruksarbete t o m år 2015) finns ett särskilt kapitel om  mentalvårds- och missbruksservice för de äldre. I detta poängteras bl a vikten av att riskfaktorer, som kan leda till depression och missbruksproblem bland de äldre, bör uppmärksammas och att interventioner för att förebygga dessa  bör utvecklas.

Likaså poängteras vikten av att stärka kunnandet om de äldres mental- och missbruksproblem inom grund- och fortsättningsutbildningen av vårdpersonalen. Koordinerat samarbete mellan bashälsovården, socialväsendet, psykogeriatri specialsjukvården samt organisationer och församlingar efterlyses. 

SFP i Tölö föreslår att SFP:s representanter i riksdag och regering samt i kommunerna arbetar för:  

 • att de förslag som Psyisk hälsa – 2009 framför för utvecklandet av psykogeriatrin förankras och genomförs inom hälso- och socialvården 
 • att vårdpersonalens kunnande om psykogeriatri förstärks både inom grundutbildning och fortbildning
 • att  mentala problem och missbruksproblem bland äldre uppmärksammas vid förebyggande hembesök och vid besök på hälsostationer bl a genom att depressionsskötare ingår i vårdteamet vid hälsostationerna
 • att vårdformer särskilt inriktade på de äldres mentala problem och missbruksproblem utvecklas

Sebastian Gripenberg                                   Gunvor Brettschneider
ordförande                                                   vice ordförande 

 

Partistyrelsens utlåtande:

Vår ålderspyramid ändras och andelen åldringar ökar. De stora åldersklasserna är i pensionsåldern. Då andelen äldre de närmaste åren ökar markant är kunnandet inom alla områden av geriatrik, även psykogeriatrik ytterst viktigt för att stöda upprätthållandet av en så god funktionsförmåga hos de äldre som möjligt. Även kunnandet om de äldres missbrukarproblem och minnesstörningar är av stor vikt. Geriatrik är en medicinsk specialitet med tyngdpunkt på åldrande och på äldreomsorg. Inom geriatriken beaktas hela människan. Psykogeriatrik kan även kallas äldrepsykiatri, dvs läran om äldre personers psykiska sjukdomar. Sjukdomar hos äldre personer kräver specialkunskap för rätt handläggning. Många sjukdomar ter sig annorlunda hos äldre personer och kroppens förmåga att utnyttja och eliminera mediciner ändras med åren. De äldre blir tyvärr i dagens läge ofta ”övermedicinerade”, vilket leder till att många äldre personer blir psykiskt avtrubbade och även fysiskt i sämre skick. Av denna orsak är det absolut nödvändigt att stärka kunnandet i psykogeriatrik inom alla yrkeskårer som jobbar med äldre personer. Det är också ekonomiskt lönsamt för samhället att se till åldringarnas hälsa. Den vanligaste psykiska störningen hos åldringar är depression, som kräver rätt vård i ett så tidigt skede som möjligt. För detta behövs väl utbildad personal.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska Folkpartiet arbetar för 

 • att de förslag som Psyisk hälsa – 2009 framför för utvecklandet av psykogeriatriken förankras och genomförs inom hälso- och socialvården, 
 • att vårdpersonalens kunnande i psykogeriatrik förstärks både inom grundutbildning och fortbildning,
 • att mentala problem och missbruksproblem bland äldre uppmärksammas vid förebyggande hembesök och vid besök på hälsostationer bl a genom att depressionsskötare ingår i vårdteamet vid hälsostationerna,
 • att vårdformer särskilt inriktade på de äldres mentala problem och missbruksproblem utvecklas,
 • att uppmärksamhet fästs vid problemet med ”övermedicinering” av äldre för att undvika alla negativa följder av ”övermedicinering”.