Motion 26 – EU behöver en gemensam handelspolitik mot totalitära och odemokratiska stater

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiets europaparlamentariker arbetar för:

  • att EU utformar en referensram för grundläggande principer som alltid bör beaktas då EU ingår handelsavtal med tredje land.

Behandling

EU behöver en gemensam handelspolitik mot totalitära och odemokratiska stater

Under rådande lågkonjunktur pressas många europeiska stater, som vanligen håller flaggan för mänskliga rättigheter högt, att tumma på sina demokratiska ideal. Behovet av handelspartners för att hjälpa exportindustrin och arbetsplatser gör att Finland och många andra länder, i lågkonjunkturens spår, tonat ner sina krav på mänskliga rättigheter, i förmån för mer handel.

Ett exempel är den kinesiska handelsdelegation som förra året kom till Finland. Många finländska exportföretag kunde knyta kontrakt med Kina för ett sammanlagt värde på närmare 1,5 miljarder euro, en summa som också under högkonjunktur skulle vara mycket betydande för vårt land. Nu under lågkonjunkturen är en sådan order värd många direkta arbetsplatser vilket gjorde att det inte var läge för våra politiker att just då höja på rösten kring hur Kina hanterar sina mänskliga rättigheter. Dalai Lama och Uigurerna i Kina har inte har rösträtt i våra val, och kommer därför naturligt i andra hand då finländare riskerar att förlora jobbet. Dessutom skulle kritik mot Kina antagligen ha varit ett fruktlöst slag i luften. Resultatet av att höja på rösten skulle högst antagligen endast ha gjort att den kinesiska handelsdelegationen skulle ha rest vidare till ett annat land som de skulle kunna bedriva handel med utan att behöva höra om Dalai Lama.

På detta sätt kan Kina och andra totalitära stater på ett enkelt sätt spela ut demokratiska länder mot varandra. EU behöver med andra ord gemensamma spelregler för hur man bedriver handel med odemokratiska stater. Spelreglerna bör utformas tillsammans med samtliga demokratiska G20 länder för att ge en heltäckande effekt.

Relationen mellan handel och mänskliga rättigheter får aldrig bli ett nollsummespel, därför behövs en gemensam linje för handel med totalitära och odemokratiska stater i världen.

Internationella utskottet genom undertecknade yrkar på att Svenska folkpartiet genom sina representanter på alla nivåer verkar för:

  • Att EU utformar en gemensam handelspolitik mot totalitära och odemokratiska stater
  • Att EU samlar de demokratiska G20 länderna för att driva frågan om gemensamma regler för handel med totalitära och odemokratiska stater i WTO.

Christer Hummelstedt             Mats Löfström

Partistyrelsens utlåtande

Handelsavtal mellan EU-länder och tredje land innehåller ofta villkor, bland annat gällande respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande fri- och rättigheter samt demokratiskt styre. Dessa villkor kan dock variera mycket från avtal till avtal då de ofta skräddarsys för landet i fråga. Exempelvis kan ett handelsavtal mellan EU och Colombia påtala fackföreningsverksamhet, avtal med Indien kan påtala arbetsplatssäkerhet och avtal med Kina barnarbetskraft. Dessa villkor varierar också vad gäller styrka och djup, beroende på hur ingående och detaljerat, respektive hur förmånligt avtalet i fråga är för de berörda parterna.

Det finns dock ingen enhetlig överenskommelse för vilka aspekter som alltid borde tas upp i dylika avtal. EU kunde väl utforma ett ramverk av grundläggande principer som alltid borde beaktas då dylika handelsavtal uppgörs.

Eftersom Kina är medlem i sagda G20-forum är det inte ändamålsenligt att EU skulle driva en kampanj som riktar sig mot bl.a. Kina i sagda forum. Medlemskap i G20 kan inte användas som garantireferens på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiets europaparlamentariker arbetar för:

  • att EU utformar en referensram för grundläggande principer som alltid bör beaktas då EU ingår handelsavtal med tredje land.