Motion 27 -Finländska företag får inte agera medlöpare till den iranska regimen

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag, regering och Europaparlament verkar för

 • att EU utformar en referensram för grundläggande principer som måste följas av Europeiska företag då de idkar handel med tredje land,
 • att internationella normer för civila och politiska rättigheter i Iran måste respekteras
 • att EU tar en aktivare roll i kritiken av Iran
 • att sätta press på internationella företag, och då i synnerhet finska, att sluta förse de iranska myndigheterna med teknik som bidrar till att oliktänkande förföljs och grips
 • att finsk lagstiftning ändras så att handel med tekniska program som kan användas för systematiskt förtryck jämställs med vapenexport då mottagarlandet utövar systematiskt förtryck av oppositionella.

Behandling

Finländska företag får inte agera medlöpare till den iranska regimen

Det politiska läget i Iran är alarmerande. Under de senaste månaderna har regimen begått allvarliga övergrepp mot dissidenter och regimkritiker. Pressfriheten naggas i kanterna, NGO:s kan inte utföra sitt arbete och de mänskliga rättigheterna är icke-existerande. I januari 2010 förbjöd det iranska underrättelseministeriet kontakter mellan iranska medborgare och 60 frivilligorganisationer och också kontakter med internationella medier som sänder på persiska.

I sin kamp för att spåra regimkritiker använder sig regimen av övervakningsteknik som köpts in bland annat av Nokia Siemens Network. Ett finländskt företag ger alltså vapen åt regimen att spåra mobilsamtal och SMS och kontrollera internet.

Kritiken mot Nokia Siemens Network sprider sig i Iran och internationellt. Många konsumenter i Iran har valt att svartlista företaget pga. de system de säljer till den iranska staten. Nobel-pristagaren och människorättsadvokaten Shirin Ebadi uppmanar till bojkott: ”Jag uppmanar fredsälskande människor att protestera mot Nokia och Siemens till dess att de slutar förse den iranska regimen med program som hjälper dem att spåra oppositionella”.

Amnesty International har under en längre tid försökt väcka uppmärksamhet kring situationen för regimkritiker i Iran. USA har tagit en aktiv linje. Hittills har Finland och det officiella EU varit sparsam i sin kritik. Med det finns tecken på en förändring i och med den resolution som Europaparlamentet godkände i februari 2010 där man lyfter upp såväl Irans kärnvapenprogram, de mänskliga rättigheterna och kritiserar internationella företag: ”Europaparlamentet riktar skarp kritik mot internationella företag, särskilt Nokia Siemens, som försett de iranska myndigheterna med nödvändig censur- och övervakningsteknik och som därmed starkt bidragit till att iranska oppositionella förföljts och gripits.”

Nokia Siemens försvarar sig med att den teknik de säljer till Iran förbättrar levnadsvillkoren för den iranska befolkningen och att missbruk inte kan undvikas. Oppositionella i Iran bestrider denna tolkning och säger att företaget levererar sådan utrustning som inte behövs för vanlig kommunikation. Finländska myndigheter bör utreda detta.

Det behövs också ett bättre etiskt kodverk för handel med regimer som förtrycker sina medborgare. I handel med dylika regimer, bör teknik som kan användas till att utöva systematiskt förtryck jämställas med vapenexport och därmed utsättas för tillståndsprövning av riksdagen.

Internationella utskottet genom undertecknade yrkar på att Svenska folkpartiet genom sina representanter på alla nivåer verkar för:

 • att internationella normer för civila och politiska rättigheter i Iran  måste respekteras
 • att EU tar en aktivare roll i kritiken av Iran
 • att sätta press på internationella företag, och då i synnerhet finska, att sluta förse de iranska myndigheterna med teknik som bidrar till att oliktänkande förföljs och grips
 • att finsk lagstiftning ändras så att handel med tekniska program som kan användas för systematiskt förtryck jämställs med vapenexport då mottagarlandet utövar systematiskt förtryck av oppositionella.

Christer Hummelstedt           Mats Löfström

Partistyrelsens utlåtande:

Teknologi som kan användas för såväl civila som militära ändamål är belagda med strikta import- och exportbegränsningar i alla EU-länder och i USA. Det är väl motiverat att teknologi som lämpar sig för elektronisk censur och övervakning skulle beläggas med samma begränsningar, där så inte redan är fallet.

Det specifika fallet där Nokia Siemens har sålt dylik teknik till Iranska myndigheter har väckt en myckenhet av väl berättigad kritik på olika håll i världen. 

Företag baserade i Europa bör följa de handelregler som bl.a. EU formulerat. Det finns i dagens läge ingen enhetlig överenskommelse för vilka aspekter som alltid borde tas upp i handelsavtal som berör Europeiska företag som idkar handel med icke-EU -länder. EU kunde väl utforma ett ramverk av grundläggande principer som alltid borde beaktas då dylika handelsavtal uppgörs.

EU har redan länge haft en starkt kritisk inställning till den Iranska regimen och dess behandling av oliktänkare, samt till dess ambitioner att utveckla kärnvapenteknologi. Det största hotet mot världsfreden är idag spridning av kärnvapenteknologi. Prospektet där Iran utvecklar ett kärnvapen skulle föranleda ett reellt hot om kärnvapenkrig i Mellanöstern. Därför bör EU använda alla till buds stående medel inklusive handelspolitik för att förhindra att detta sker.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för:

 • att EU utformar en referensram för grundläggande principer som måste följas av Europeiska företag då de idkar handel med tredje land,
 • att EU ytterligare stärker sin kritik av den Iranska regeringen vad gäller respekt för mänskliga rättigheter och demokrati, samt med kraft deltar i den internationella kampanjen för att förhindra att Iran utvecklar ett kärnvapen.