Motion 37  – Förbjud pälsdjursuppfödningen i Finland

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP:s representanter i riksdag, regering och i EU-parlamentet fortsätter arbetet för att kontinuerligt förbättra djurskyddet i dialog med producentorganisationerna och djurskyddsorganisationer.
  • att SFP arbetar för att pälsdjursuppfödning skall kunna fortsätta i Finland också framledes. 

Behandling

Förbjud pälsdjursuppfödningen i Finland

År efter år framstår djurplågeriet som en omistlig del av pälsdjursuppfödningen i vårt land. För att få ett slut på det för näringsgrenen så utmärkande djurplågeriet och med hänvisning till det s.k. Kasnäsmanifestets uttalande om respekt för medmänniskan och omgivningen, föreslår jag för SFP:s partidag i Tammerfors år 2010

  • att partidagen uttalar sitt entydiga stöd för ett förbud för pälsdjursuppfödningen i Finland.

 Herbert Walther

Partistyrelsens utlåtande: 

Pälsdjursuppfödning som laglig näringsgren är en del av den finska lantbruksproduktionen och hjälper för sin del landsbygden att förbli livskraftig. I Finland finns ca 1.400 farmer som föder upp pälsdjur. I Finland sysselsätter näringen ca 22.000 personer och inbringar årligen över 200 miljoner euro i exportintäkter. 

Pälsdjursuppfödningen i Finland baserar sig på ett systematiskt och kontinuerligt skolnings- och forskningsarbete om djurens beteende och välmående samt farmers miljöfrågor. Via det vetenskapliga forskningsarbetet försäkrar man sig om att uppfödningsmetoderna garanterar bästa möjliga omsorg om djuren samt att bestämmelserna och lagstiftningen som reglerar pälsbranschen baserar sig på tillförlitlig kunskap.

SFP arbetar aktivt för en kontinuerlig förbättring av djurskyddet, dels förs en aktiv dialog dels har partiet ett gott samarbete med både producentorganisationerna och seriösa djurskyddsorganisationer. En av partiets riksdagsledamöter var medlem i jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som beredde den nya veterinärvårdslagen, som godkändes av riksdagen i oktober 2009. 

Under den rådande regeringsperioden har betydande satsningar gjorts på djurens välbefinnande. Den nya veterinärvårdslagen, där hälsovårdsavtal tagits med som del av den grundläggande kommunala veterinärvården, innebär en betydligt större satsning än tidigare på förebyggande djurhälsovård, förbättrar övervakningen av djurskyddet och förbättrar tillgången på veterinärtjänster för smådjur och husdjur. Tyngdpunkten i veterinärvården har förskjutits från eftervård till förebyggande hälsovård, vilket är både politiskt, djurskyddsmässigt och produktionsekonomiskt klokt. Förutom den nya veterinärvårdslagen har ett center för djurens välbefinnande vid Helsingfors universitet grundast och delegationen för produktionsdjurens välbefinnande inrättats, i vilken alla centrala aktörer medverkar. Man har också tagit ibruk ett stöd för djurens välbefinnande med villkor som går långt över lagens minimikrav.

SFP har via jord- och skogsbruksministeriets ovannämnda arbetsgrupp aktivt verkat för 15 nya djurskyddsövervakningsveterinärstjänster. Dessa ska sköta djurskyddsövervakning utgående från den statliga regionalförvaltningen och vara underställda Evira. 4,7 miljoner euro har också anslagits i statsbudgeten för 2010 för kommunala veterinärtjänster. Hela nyordningen kommer att avsevärt förbättra övervakningen av djurskyddet, och förbättra rättssäkerhet för både djurägare och veterinärer.   

Pälsdjurens välbefinnande ligger på en avsevärt högre nivå i Finland än i de flesta andra pälsproducerande länder. Åtgärder som befrämjar pälsnäringen i Finland ska åtnjuta samhällsstöd. I synnerhet investeringsstöd för byte till större så kallade trivselburar för pälsdjuren, investeringar i miljöbefrämjande åtgärder och andra åtgärder som på ett hållbart sätt befrämjar näringens framtid och pälsdjurens välmående bör stödas.

Partistyrelsen föreslår till partidagen

  • att SFP:s representanter i riksdag, regering och i EU-parlamentet fortsätter arbetet för att kontinuerligt förbättra djurskyddet i dialog med producentorganisationerna och djurskyddsorganisationer.