Motion 44 – De ungas illamående i samhället

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för 

 • att våra representanter i såväl riksdag som kommuner verkar för att resurser för hälsofrämjande och tidigt stöd prioriteras bland annat genom ökade resurser för elevvårdspersonal,
 • att staten och kommunerna anslår tillräckliga medel för att genomföra riktlinjerna i programmet Mieli 2009 tillsammans med den tredje sektorn samt den privata sektorn bl.a. för att kunna erbjuda välfungerande lågtröskelmottagningar, hjälpande internetportaler och stödtelefoner.

Behandling

De ungas illamående i samhället

Gemensamt för våldsdåd där unga personer varit förövare är ofta att personen mått dåligt och sökt hjälp innan brottet begåtts, men att samhället inte har kunnat erbjuda hjälp tillräckligt tidigt eller i tillräcklig omfattning. Ofta har samma person både psykiska problem och missbruksproblem.

Det är väldigt viktigt att alla som behöver hjälp skall få det i ett så tidigt skede som möjligt, både när det gäller social- och hälsovårdssektorn. Mental- och rusmedelsvårdstjänsterna i samhället är särade från varandra i en överlag splittrad servicestruktur. Mentalvårdstjänsterna hör generellt till hälsovårdssektorn och missbruksvården till socialsektorn. Situationen ser dessutom väldigt olika ut idag beroende på var i landet man befinner sig. Många goda modeller har utvecklats men de har varit svåra att implementera eftersom de ofta förverkligats som korta projekt som har saknat fortsättning. 

Staten satsar för tillfället på utvecklingsprogram och arbetsgrupper inom detta område. Kaste, som är ett utvecklingsprogram inom Social- och hälsovårdsministeriet, pågår mellan åren 2009 och 2011. Kaste är ett strategiskt styrprogram för att utveckla och leda social- och hälsovårdspolitiken i vårt land. 

Social- och hälsovårdsministeriet har även tillsatt arbetsgruppen Mieli 2009 för att utveckla mentalvårds- och missbruksarbetet fram till år 2015. Arbetsgruppen har utarbetat en riksomfattande plan för psykisk hälsa och missbruksarbete. Planen satsar på att utveckla och enhetliggöra missbruks- och mentalvårdstjänsterna till år 2015. För första gången ges riksomfattande riktlinjer för mentalvårds- och missbruksarbetet i vårt land. Planen framhäver att klientens ställning stärks, den psykiska hälsan och alkohol- och drogfrihet främjas, problem och skador förebyggs och mental- och missbruksvård ordnas för alla åldersgrupper så att grund- och öppenvårdstjänster betonas. Nya centrala linjedragningar när det gäller utvecklande av servicesystemet är lågtröskelprincipen när en person söker behandling vid en social- och hälsovårdscentral och grundande av öppenvårdsenheter som sammanför mental- och missbrukarvård. Social- och hälsovårdsministeriet styr verkställandet medan Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet stöder verkställandet. Kommunerna ansvarar för genomförandet.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet genom sina representanter på alla nivåer verkar för:

 • att staten i tillräcklig grad finansierar utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (Kaste).
 • att staten och kommunerna anslår tillräckliga medel för att genomföra riktlinjerna i programmet Mieli 2009 tillsammans med den tredje sektorn samt den privata sektorn.
 • att statlig delfinansiering för stödtjänster så som lågtröskelmottagningar, hjälpande internetportaler och stödtelefoner för ungdomar garanteras. 
 • Svenska Kvinnoförbundet r.f.

  Carola Sundqvist                       Agneta Udd-Saarela
  Förbundsordförande               Generalsekreterare

Partistyrelsens utlåtande motionerna 44 & 45:

Den sittande regeringen har satsat resurser för att utveckla välfärdstjänsterna för ungdomar. En svårighet med det förebyggande arbetet är att det lätt blir åsidosatt. Det är erkänt att ju tidigare man upptäcker och kan ingripa i ungas illamående, desto bättre resultat kan man uppnå för den unga och desto billigare blir det för samhället.  Kommunerna står i en central ställning när det gäller att prioritera förebyggande tjänster till unga.  En av de viktigaste satsningarna som staten gjort för att utveckla servicen lokalt är det av motionären nämnda utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården ”Kaste”. Genom programmet kanaliseras statsunderstöd om ca 100 miljoner till kommunerna. Reserveringen av anslag för detta är för år 2011 knappa 27 miljoner euro. För Mieli 2009 programmet kommer finansieringen från olika källor. En källa som är öppen för uttryckligen medborgarorganisationerna är de projektmedel som penningautomatföreningen RAY beviljar. För år 2010 beviljade RAY totalt ca 280 miljoner till föreningar och organisationer i olika form av understöd. Av denna summa hänförde sig enligt RAY:s indelning ca 11 miljoner till ungdomsarbete och ca 26 miljoner till barnskydd.  Bland de nya projektanslagen finns ett flertal som stöder projekt för att lindra och tidigt ingripa i ungdomars illamående. 

Eftersom det är svårt att identifiera någon enskild orsak till ökningen av mental ohälsa bland unga är det också svårt att av visa att de satsningar som samhället gör är tillräckliga och rätt riktade på effektiva och verksamma åtgärder. Statlig finansiering för stöd till unga bl.a. genom internetportaler sköts också genom de tipsmedel som Veikkaus avkastar och som beviljas av undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet.  Under kultur- och idrottsminister Stefan Wallins tid har understöden till ungdomsverksamhet i statsbudgeten ökat med 35%. I årets stadsbudget med drygt 5 miljoner euro och uppgår nu till 61,3 miljoner euro. Det allmänna understödet till riksomfattande ungdomsorganisationer och serviceorganisationer för ungdomsarbete har i år ökat med en miljon euro jämfört med i fjol. 

Inom Europeiska unionen har man eftersträvat att harmonisera nummer för vissa tjänster som har samhälleligt värde. Hittills har bara 112, det allmänna nödnumret, varit en sådan tjänst. Nu anvisas vissa tjänster av samhälleligt värde samma servicenummer som inleds med 116 i alla medlemsstater. Nummer  116 111 har reserverats som  ”Telefonjourer för hjälpsökande barn” och nummer 116 123 som ”Telefonjourer för känslomässigt stöd”.  116 111 tjänsten är till för barn som behöver omsorg och skydd, och hjälper dem vidare till tjänster och resurser. Den ger barn en möjlighet att tala med någon om sina problem och om saker som berör dem direkt och kontakta någon i en nödsituation.  I Finland upprätthålls tjänsten av Mannerheims Barnskyddsförbund rf vilket kan ses som ett gott exempel på samarbetet mellan den offentliga sektorn och tredje sektorn kring stöd till barn och unga. På svenska har Folkhälsan en motsvarande ungdomstelefon.

Trots ovan nämnda satsningar är det skäl att fortsätta arbetet för att befrämja ungas hälsa och välmående. Det är också ett välkänt faktum att mentalvårdssystemet för unga bör stärkas.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för 

 • att våra representanter i såväl riksdag som kommuner verkar för att resurser för hälsofrämjande och tidigt stöd prioriteras,
 • att  den offentliga sektorn i sitt arbete för att stöda unga med mentala problem utökar samarbetet med den tredje sektorns organisationer bl.a. för att kunna erbjuda välfungerande lågtröskelmottagningar, hjälpande  internetportaler och stödtelefoner.