Motion 55 – Erkänn förekomsten av hedersmord!

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag och regering verkar för

  • att finländska myndigheter utbildas i att identifiera risksituationer för hedersvåld,
  • att effektiva åtgärder för stävjandet av familjevåld vidtas med stöd av det kommande handlingsprogrammet för våld mot kvinnor.

Behandling

Erkänn förekomsten av hedersmord!

Varje år dör 5000 kvinnor i någon form av hedersmord enligt FN:s beräkningar. FN kallar det för det mest extrema symptomet på diskriminering av kvinnor.

Hedersmord, eller skammord, bottnar inte i en viss religiös övertygelse. Hedersvåld förekommer i olika länder och samhällen och är kulturellt i det avseende att familjen är hierarkiskt uppbyggd där äldre bestämmer över yngre, män över kvinnor. Och mannens bibehållna heder är hela familjens sak.

I Sverige har uppmärksammade fall av hedersmord fått samhället att reagera.

Alla mänskor, oberoende bakgrund, har rätt till ett tryggt liv och ett likvärdigt rättsskydd. Det finns ingenting sådant som kulturellt berättigat våld.

Finländska myndigheter bör och kan bli bättre utrustade att bemöta situationer där en person utsätts för hedersvåld. Det behövs förebyggande åtgärder så att ingen i Finland blir hedersmördad.

Svensk Ungdom anser att Svenska folkpartiets representanter i kommunerna, riksdag och regering bör arbeta för att:

  • de finländska myndigheterna erkänner förekomsten av hedersmord och utbildas att handskas med hedersmord
  • Finland skärper lagstiftningen så att myndigheter måste ingripa vid misstanke om hedersvåld

 

Oscar Ohlis                                                                  Silja Borgarsdottír Sandelin
Förbundsordförande                                                     Förbundssekreterare

 

Partistyrelsens utlåtande:

Hedersmord och familjevåld är nära besläktade. Precis som motionären säger bottnar hedersmord inte i en viss religiös övertygelse, och förekommer i olika länder och samhällen. Man kan rikta kritik mot Finland och andra skandinaviska länder i det hänseende att fall där en kvinnlig medlem av en släkt som hör till en etnisk minoritet blir dödad eller misshandlad av sin man eller släkting, uppmärksammas med stora rubriker i pressen, samtidigt som brutala våldsdåd inom familjer som hör till ursprungsbefolkningen ofta förbigås med en liten artikel. I Finland dödas varje år lika många kvinnor av sin make som det i Jordanien och Turkiet dödas kvinnor i s.k. hedersmord.

De mest betydande skillnaderna mellan hedersvåld och familjevåld är att hedersvåldet alltid är sammankopplat med sexualmoralen, att det för hedersvåld oftast finns någon sorts offentlig legitimitet och att man med hedersvåld försöker bevara förövarens status gentemot utomstående medan familjevåld upprätthåller maktfördelningen inom

familjen. Likheter mellan våldsmotiven är att de anknyter till kvinnans ställning i samhället, båda har att göra med maktutövning och båda kan leda till offrets död.

Den finländska straffrätten skyddar människor från hedersvåld lika bra eller dåligt som den skyddar människor från övrigt familjevåld. I regel borde hedersmord uttryckligen kunna dömas som mord eftersom gärningen är planerad och övervägd. Andra exempel som har nära anknytning till hedersvåld är t.ex. om en far hindrar dottern från att gå till skolan eller ut genom att låsa in denna i lägenheten eller hota med våld. I de just nämnda fallen uppfylls frihetsberövning och olaga hot. I vår kommer regeringen att godkänna ett handlingsprogram mot närståendevåld.

När det gäller hedersvåld är förebyggande verksamhet det väsentliga eftersom gärningsmannen efter dådet t.o.m. kan komma i åtnjutande av respekt från släktens håll. I Finland har Mannerheims barnskyddsförbunds nyländska krets åren 2007-2009 organiserat utvecklingsprojektet AMORAL som bl.a. resulterat i en bok om hederskonflikter med instruktioner om hur man kan förebygga hedersvåld och arbeta med offer. Man skall inte heller glömma bort att det viktigaste arbete för att förebygga hedersvåld bland etniska minoriteter är att deras egna representanter arbetar mot det och sprider information om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i det Finska samhället. Ett bra exempel här är årets flyktingkvinna Nasima Razmyar som fått sitt erkännande bl.a. för sitt arbete mot hedersvåld.

Partistyrelsens föreslår för partidagen att partiets företrädare riksdag och regering verkar för

  • att finländska myndigheter utbildas i att identifiera risksituationer för hedersvåld,
  • att effektiva åtgärder för stävjandet av familjevåld vidtas med stöd av det kommande handlingsprogrammet för våld mot kvinnor.