Motion 32 – Samerna är ett urfolk

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att Finland i samråd med Finlands sameting ratificerar ILO:s konvention 169
  • att en nordisk samekonvention som manifesterar samernas gränsöverskridande identitet och konsoliderar en samstämmig nordisk syn på sin ursprungsbefolkning fås till stånd

Behandling

Samerna representeras av sametingen i Finland, Sverige och Norge. Sametingen representerar en viktig modell för urfolks självbestämmande som inspirerar utvecklandet av liknande institutioner på andra håll i världen, men än finns mycket att önska. Samerna saknar fortfarande status som folk i Finland. Samerna har inte tillräckligt självbestämmanderätt, lagstiftningen i de nordiska länderna visar på en brist på respekt för samernas rätt till mark och vatten samt skyddandet av dessa rättigheter. Det finns också en brist på behöriga samisktalande lärare, vilket försämrar förutsättningarna för kulturens fortlevnad.

FN:s specialrapportör för urfolkens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, professor James Anaya, redogjorde 14.1.2011 för en specialrapport om samerna. Ur rapporten framgår att de nordiska länderna måste tillförsäkra samerna ett reellt självbestämmanderätt och ge samerna möjligheter att utvecklas som ett folk i flera länder. De nordiska länderna bör även garantera samerna alla fri- och rättigheter som urfolk enligt folkrätten. Anaya rekommenderar att Sverige och Finland snarast ratificerar ILO:s konvention 169 i konsultation med det samiska folket.

Specialrapportören uppmärksammar också de påbörjade förhandlingarna med en nordisk samekonvention som en viktig del i ansträngningarna att stärka gränsöverskridande samiskt självbestämmande för samerna som ett folk. Den samnordiska utredningen för en nordisk samekonvention överräcktes till de nationella regeringarna 2005 och har ännu inte godkänts av den finländska regeringen.

Svensk Ungdom anser därför att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att Finland i samråd med Finlands sameting ratificerar ILO:s konvention 169
  • att finländska representanter tar en aktiv roll i förhandlingarna kring en nordisk samekonvention och antar förslaget till samekonvention snarast

Partistyrelsens utlåtande:

Partistyrelsen konstaterar att de nordiska länderna kommit olika långt beträffande behandlingen av sina samiska minoriteter. Norge har den största samiska befolkningen och ger också det största ekonomiska bidraget till olika samiska aktiviteter. Alla tre länder har dock representativa sameförsamlingar som företräder samerna. Finland har den minsta samiska befolkningen vilket delvis beror på den inställning som rått under många år och som lett till en förfinskning av den samiska befolkningen.

I Finland har samernas rätt att råda över sina traditionella bosättningsområden förorsakat mångåriga slitningar mellan ursprungsbefolkningen och de finska nybyggare som under århundranden sökt sig norrut. Den olösta markfrågan har hittills ansetts utgöra det största hindret för en finländsk ratificering av den i motionen nämnda ILO-konventionen.

Markfrågan är viktig inte minst med tanke på förutsättningarna för fortsatt renskötsel i stora områden i norra Lappland. De renskötande samerna bör få garantier för att avverkningar, gruvdrift, turism m.fl. ekonomiska aktiviteter inte i praktiken omöjliggör en livskraftig rennäring. Renskötseln är viktig ur ekonomisk synpunkt men skall också ses som en traditionell del av den samiska identiteten.

Svenska folkpartiet stöder samebefolkningens kulturella, politiska och ekonomiska strävanden.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiets företrädare verkar för

  • att markfrågan under denna riksdagsperiod förs till en sådan lösning som avlägsnar de formella hindren för Finlands ratificering av ILO-konventionen.
  • att en nordisk samekonvention som manifesterar samernas gränsöverskridande identitet och konsoliderar en samstämmig nordisk syn på sin ursprungsbefolkning fås till stånd