Motion 6 – Kapitalskatt

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att motionen inte föranleder åtgärder

Behandling

Då kapitalskatten infördes, började endel av de inkomster, som tidigare beskattats som förvärvsinkomster i kommunalbeskattningen, istället beskattas som kapitalinkomst. Detta medförde att skatten betalas till staten och att kommunerna fått det svårare att klara sin ekonomi.

Det är mycket svårt att göra kapitalskatten progressiv på ett rättvist sätt. Dessutom är det risk för att kapital flyr till utlandet. En viss lättnad kunde man ändå ge personer med små inkomster, genom att helt befria små kapitalinkomster från skatt.

Vi föreslår att SFP verkar för

  • Att kommunerna får full kompensation för den förlust de lidit genom reformerna
  • Att små kapitalinkomster befrias från skatt

Svenska folkpartiet i Östra Borgå
Annette Forsblom L-J Nyholm
Ordförande Sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Uppdelningen av inkomstbeskattningen i progressiv förvärvsinkomstskatt och platt kapitalinkomstskatt gjordes år 1993. Skatten på kapitalinkomster tillfaller staten i sin helhet, i skatten på förvärvsinkomster ingår en kommunal del beräknad enligt kommunens uttaxering och skatt till staten enligt den progressiva skatteskalan för statsskatten.

Kapitalinkomsternas andel av de beskattningsbara inkomsterna har fördubblats sedan den infördes. Kapitalinkomsterna består framför allt av försäljningsvinster och dividendinkomster och är därför mera konjunkturkänsliga än t.ex. löneinkomster. Under de senaste åren har kapitalinkomsterna varit kring tio procent av de totala beskattningsbara inkomsterna.

För personer med höga inkomster är kapitalinkomstbeskattningen fördelaktigare än förvärvsinkomstbeskattningen. En del yrkesgrupper bildar därför aktiebolag och tar ut sina inkomster som dividender i stället för löner eller näringsinkomster. En bieffekt av detta är att kommunernas skattebas krymper – det uppstår en grupp kommuninvånare som inte betalar skatt till kommunen trots att de givetvis har rätt till och använder kommunens service som alla andra.

Vid alldeles små inkomster är kapitalbeskattningen strängare än beskattningen av förvärvsinkomster. Det torde inte vara ett utbrett problem då personer med stadigvarande kapitalinkomster, såsom hyresinkomster eller inkomster av skogsbruk, i allmänhet också har förvärvsinkomster. För personbeskattade företag (t.ex. yrkesutövare, jorbruk) kan man vid låga inkomster anhålla om att en större del beskattas som förvärvsinkomst. Ur rättvisesynpunkt kan det ändå vara skäl att utreda om det finns behov av att införa någon form av lättnader för små kapitalinkomster.

Kommunernas skattebas har sedan mitten av nittiotalet fortlöpande urholkats då man lindrat beskattningen av förvärvsinkomster genom att höja avdragen i kommunalbeskattningen. Skattebasen kunde stärkas genom att kommunerna också skulle ges rätt att beskatta kapitalinkomster. Den statliga skatten skulle då sänkas i motsvarande mån så, att det ur skattebetalarens synpunkt går på ett ut.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att kommunerna ska få del av intäkterna från kapitalinkomstbeskattningen
  • att främja aktiesparandet och göra dividendinkomster, upp till 1 000 euro, från börsbolag skattefria