Motion 13 – Undervisning i datorkunskap för seniorer

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:
Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att främja de befintliga nätverk som finns för att stödja äldre svenskspråkiga seniorer i att använda informations- och kommunikationsteknik
  • att trygga finansieringen för att FSU:s och SPF:s och övriga projekt inom tredje sektorn kan fortsätta inom denna nisch
  • att medborgar- och arbetarinstitut kan fortsätta sin verksamhet på svenska även inom informations- och kommunikationsteknologi för seniorer.

Behandling

Undervisning i datorkunskap för seniorer

Enligt uppgifter finns det i vårt land av 800 000 personer som inte använder internet. Av dessa är 350000 över 75 år. I åldersklassen 65-74 säger sig över hälften aktivt använda internet. Av finländare över 75 år uppskattas var femte vara aktiva användare. Allt fler funktioner flyttas av samhället över till nätet, vilket gör livet både dyrt och ansträngande för en del människor. Med tilltagande centralisering och bristfälliga kom- munikationer kommer icke-datoranvändare att behandlas ojämlikt. I glesbygder isoleras många äldre yt- terligare, om de inte kan påräkna hjälp av släktingar och bekanta. Om effektiv undervisning i att använda datorer skulle ges åt äldre, så att av dessa alltfler t.ex. skulle kunna införskaffa information och sköta sina bankärenden via nätet, skulle detta innebära en stor praktisk avlastning och bidra till att motarbeta en annars tilltagande marginalisering. Ensamhet kunde lindras genom de sociala medier nätet tillhandahåller. Inemot hälften i ålderklassen 75-89 är intresserade av detta slags kommunikation.

Det har visat sig, att icke-datorkunniga seniorer i de äldre åldersklasserna är både intresserade och ivriga att lära sig att använda datorer, om tillgång till undervisning i lämplig form stod till buds. På finskt håll har
i olika sammanhang undervisning ordnats och erfarenheterna av denna har utfallit väl. När det gäller den svenskspråkiga befolkningen är problemen av geografiska skäl och minoritetsskäl dock så specifika, att lösn- ingarna kräver en särskild kartläggning och planering. Genomförandet kräver i princip inga tilläggskostnader om det kombineras med existerande serviceformer.

Svenska Seniorer i Finland föreslår att partidagen ger partistyrelsen i uppdrag
att kartlägga behovet av information, undervisning och personlig handledning för äldre svenskspråkiga sen-

iorer i att använda datorer
att i samarbete med andra instanser vidta åtgärder i nämnt syfte.

Gunvor Brettschneider
Ordförande

Hans-Olof Kvist
Vice ordförande

Partistyrelsens svar:

Motionen är angelägen och antalet äldre som inte har internetkontakt är stort. Däremot är principen med livslångt lärande viktig och det finns många äldre som har lärt sig att använda datorer. Enligt undersöknin- gar är kontakt med släktingar, vänner och bekanta samt att använda banktjänster och erhålla information de viktigaste orsakerna till att äldre överkommer hinder för att lära sig, och det finns många lyckade exempel på äldre som har lärt sig att använda datorer och periferutrustning såsom digital kamera, webbkamera, scanner och skrivare. Därtill vill många äldre även lära sig att hantera de sociala medierna såsom Facebook och Twit- ter. Det är inte endast kunskap i datorlära utan informations- och kommunikationsteknologi som är mest aktuellt i undervisningssyfte för seniorer.

Regeringsprogrammet innehåller en del skrivningar kring detta temaområde: utbudet på och använd- ningen av snabba bredband kommer att förbättras så att Finland blir ett ledande bredbandsland i Europa. Man främjar ibruktagandet av snabba bredbandsförbindelser i hela landet och påskyndar spridningen av fria trådlösa nätverk. Hushållens möjligheter att till ett skäligt pris kunna ansluta sig till och använda en snabb bredbandsförbindelse ska tryggas. Projektet Bredband för alla 2015 utvärderas i den halvtidsöversyn som gjordes hösten 2011, och utifrån den fattas beslut om vilka fortsatta åtgärder som behövs.

Man säkerställer att alla fritt kan vara delaktiga i informationssamhället och den digitala världen ober- oende av förmögenhet, hälsotillstånd, ekonomisk ställning eller bostadsort.

Man motarbetar digital utslagning genom att stödja äldre människors kunskap om webbtjänster och genom att utveckla innovationer inom service och teknik som riktar sig till äldre människor.

Datalager som producerats med offentliga medel ska göras tillgängliga för medborgarna och företagen. Målet är att det digitala informationsmaterial som den offentliga sektorn administrerar ska göras tillgängligt för medborgarna, företag, organisationer och myndigheter samt för forskning och utbildning via informa- tionsnät och i en form som gör det lätt att återanvända.

En aktör med omfattande befogenheter ska ges i uppdrag att leda utvecklandet av de offentliga elektroni- ska tjänsterna. Man kommer att ställa tydliga mål för förbättrandet av produktiviteten. De offentliga infor-

mationssystemens interoperabilitet ska säkerställas genom att man använder sig av öppna gränssnitt och standarder. Ibruktagandet av lösningar som baserar sig på öppen källkod ska främjas inom ramen för den offentliga förvaltningens övergripande digitala arkitektur och utifrån kostnads- och nyttoanalyser.

Beredningen av offentliga beslut öppnas upp för medborgarna med hjälp av informationsnät. Genom- förandet och verkningsfullheten av projekthelheterna inom programmet för att påskynda elektronisk ärende- hantering och demokrati klarläggs. Användningen av sociala medier och annan interaktiv informations- och kommunikationsteknik för interaktion mellan förvaltningen och medborgarna ska utökas utifrån ett kund- perspektiv. Elektroniska tjänster som är viktiga ur samhällelig och kommersiell synvinkel samt med tanke på en smidig vardag ska vara genomförda på ett tillgängligt sätt så att de även kan användas av handikappade och äldre människor.

För närvarande har medborgar- och arbetarinstituten flera olika kurser för seniorer i informations- och kommunikationsteknologi. Inom tredje sektorn finns informationsteknologiprojektet IT3, vars huvudman är Finlands Svenska Ungdomsförbund rf FSU, och Svenska pensionärsförbundet rf SPF har projektet IKT för Seniorer. Projektet IT3 och IKT för Seniorer samarbetar med varandra och med medborgar- och arbetarin- stituten, och föreningar kan även låta skräddarsy kurser inom informations- och kommunikationsteknologi tillsammans med dessa parter. Men den verksamhet som FSU och SPF har är projektbaserad. Nätverk för en kartläggning av behovet av information, undervisning och personlig handledning för äldre svenskspråkiga seniorer i att använda datorer finns redan. Dessutom finns Kulturhuset, som är ett utmärkt webbhotell för finlandssvenska organisationer. Stöd, information och medel till verksamheten att öka äldre svenskspråkiga seniorers aktivitet i att använda informations- och kommunikationsteknologi behövs.