Motion 16 – Revidera lagen som förbjuder sexköp!

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • Att Svenska folkpartiet arbetar för att köp och försäljning av sexuella tjänster kriminaliseras i Finland.

Behandling

Revidera lagen som förbjuder sexköp!

Den gränsöverskridande handeln med människor växer på flera håll i världen. Enligt FN omsätter människohandeln mellan 5 och 7 miljarder US dollar och berör cirka 4 miljoner personer, främst kvinnor och barn. Ett flertal undersökningar har visat att det råder ett starkt samband mellan prostitution och män- niskohandel.

Sverige tog i bruk ett totalförbud mot sexköp år 1999. Erfarenheterna från Sverige visar att förbudet mot sexköp har gjort att människohandeln minskat. Förbudet har försvårat både koppleriverksamhet och män- niskohandel då det har gjort det svårare för såväl inhemska som utländska personer att börja prostituera sig, vilket i sin tur har gjort det svårare för kopplare och människohandlare att utöva sin verksamhet. Sverige framstår helt enkelt inte som en intressant marknad för att sälja människor. Allt fler länder, nu senast Frank- rike, följer det svenska exemplet.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på:

  • att Svenska folkpartiet aktivt arbetar för att ett totalförbud mot sexköp införs i Finland. Förbudet skulle också omfatta finländska medborgares sexköp utomlands. Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist Förbundsordförande

Partistyrelsens svar:

Motionären tar upp ett ytterst angeläget ärende. Bekämpningen av människohandel bör vara ett prioriterat område. Såsom motionären konstaterar, finns det ett tydligt samband mellan förekomsten av prostitution och människohandel.

I Finland är bl.a. koppleri och köp av sexuella tjänster av ung person kriminaliserat. Det existerar dock inget totalförbud mot köp av sexuella tjänster.

Orsakerna till att en person befinner sig i prostitution kan variera, men den primära orsaken till prostitu- tion och människohandel torde vara efterfrågan, d.v.s. att människor köper sexuella tjänster. Vid bekämpnin- gen av människohandel är det därför skäl att lägga fokus till köparna.

I Sverige har totalförbudet mot sexköp varit ikraft alltsedan 1 januari 1999. År 2010 publicerade den sven- ska regeringen en mycket omfattande utredning om effekten och tillämpningen av förbudet mot köp av sex- uell tjänst. (Betänkande av Utredningen om utvärderingen av förbud mot köp av sexuell tjänst, SOU 2010:49) Med tanke på likheterna mellan samhällstrukturerna i Finland och Sverige, är denna utredning en bra ref- erenspunkt för bemötande av de argument som anförts för och emot ett eventuellt totalförbud av sexköp i Finland. I följande refereras därför i korthet de slutsatser som framförts i den svenska utredningen.

Totalförbudet mot sexköp i Sverige har medfört att gatuprostitutionen i Sverige har halverats. Under sam- ma tidsperiod har gatuprostitutionen i Norge och Danmark kraftigt ökat. Minskningen av gatuprostitutionen i Sverige kan således anses ha en direkt koppling till införande av totalförbudet. (SOU 2010:49, s. 18-19)

Internetprostitution, d.v.s. prostitution där den inledande kontakten tas via Internet, har ökat i Sverige, Norge och Danmark. I Norge och Danmark är dock omfattningen av denna prostitutionsform större än i Sverige. Det finns inget som tyder att totalförbudet skulle ha medfört att gatuprostitutionen i Sverige skulle ha flyttats till Internet. Ingenting tyder heller på att omfattningen av sådan inomhusprostitution som t.ex. prostitution på massagesalonger, sexklubbar, hotell, restauranger eller nattklubbar skulle ha ökat. Samman- fattningsvis kan det konstateras att prostitutionen, till skillnad från Danmark och Norge, inte ökat i Sverige sedan det svenska totalförbudet infördes.(SOU 2010:49, s. 19-20)

I Sverige visar attitydundersökningar att stödet för ett totalförbud ökat bland allmänheten efter att to- talförbudet infördes.

Enligt den svenska utredningen har etablering av människohandel för sexuella ändamål varit betydligt mindre till omfattningen i Sverige än i andra jämförbara länder. Enligt den svenska Rikskriminalpolisen är det uppenbart att totalförbudet mot köp av sexuella tjänster fungerar som ett hinder för människohandlare och kopplare som överväger att etablera sig i Sverige. (SOU 2010:49, s. 20)

En viktig fråga vid övervägandet av ett möjligt totalförbud är, hur ett förbud skulle påverka de personer som befinner sig prostitution. Enligt den svenska utredningen har totalförbudet inte lett till att det blivit svårare att nå de utsatta personerna med sociala insatser, ökad risk för fysiska övergrepp eller allmänt försäm- rade livsvillkor för de prostituerade. (SOU 2010:49, s. 21)

Med hänvisning till det ovannämnda kan det konstateras att ett totalförbud inte, i och för sig, skulle avs- kaffa all prostitution i Finland. Erfarenheterna från Sverige antyder dock starkt att införandet av ett totalför- bud skulle minska på prostitutionen och även avsevärt förhindra förekomsten av människohandel i Finland.

Efterfrågan och utbud skapar och upprätthåller marknaden. Beslutar man sig för att kriminalisera köp av sextjänster borde man också kriminalisera försäljning av sextjänster. Att endast kriminalisera köp av sextjän- ster är inkonsekvent. Genom kriminalisering kan man effektivare ta itu med den internationella, organis- erade brottslighet som hör ihop med prostitution.

Enligt strafflagen kan finsk lag i vissa fall tillämpas på brott som en finsk medborgare har begått utanför Finland. Huvudregeln är att det krävs s.k. dubbel straffbarhet. Detta betyder att när ett brott har begåtts inom en främmande stats område, kan finsk lag tillämpas endast om gärningen är straffbar också enligt lagen på gärningsorten och om även en domstol i den främmande staten kunde ha dömt ut straff för gärningen. Det finns dock undantag till denna regel. På brott som begås utanför Finland och vars straffbarhet oberoende av lagen på gärningsorten grundar sig på en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland tillämpas finsk lag. Ett exempel på ett sådant här s.k. internationellt brott är folkmord. Anmärkningsvärt är att Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på människohandel och grov människohan- del. Dessutom har lagstiftaren valt att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet för t.ex. sexualbrott som riktar sig mot barn eller unga.