Motion 36 – Utskott som behandlar markpolitiska ärenden

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare arbetar för:

  • att markpolitik fogas till som ett av SFP:s miljödelegations ansvarsområden.
  • att kommunerna i samarbete med Finlands Kommunförbund förstärker utbildningen för kommunalt förtroendevalda särskilt beträffande markplaneringsfrågor.

Behandling

Kommunreformen är mycket aktuell och man kan med stor sannolikhet vänta sig att många kommuner sammanslås, vilket innebär att markpolitiska riktlinjer skall dras upp i de nya kommunerna. Ser vi på saken ur markägarsynvinkel så vet vi att många markägare kommer att bli hårt drabbade då tillväxten koncentreras. Rent planeringsmässigt måste vi politiker i allt högre grad ta ställning till hur kommunernas markpolitik skall skötas i allt större kommuner. Metoderna är ofta komplicerade och kräver mycket kunnande.

Inget av de utskott som finns inom Sfp har markpolitik som sitt specialområde.

Jag föreslår därför;

  • att Svenska folkpartiet bildar ett utskott för markpolitik eller sätter till dessa uppgifter under ett annat utskott.

Janette Englund
Sfp i södra Borgå glesbygd och skärgård r.f.

Partistyrelsens svar:

Respekten för den privata äganderätten har alltid varit en central princip för SFP, detta gäller både till lands och till havs ifråga om vattenområden. Markpolitiken är i praktiken långt integrerad inom andra politiska temaområden som partiets olika utskott redan jobbar med. Detta gäller såväl ifråga om företags- och näringsfrågor som miljö-, utbildnings- och sociala frågor, det sistnämnda med tanke på bostadsproduktion och –planering. Att frikoppla markpolitiken från sina sammanhang och skapa ett skilt utskott för den biten gynnar inte nödvändigtvis helheten.

Som motionären påpekar så kommer politiker i allt högre grad ta ställning till hur kommunernas markpolitik skall skötas i allt större kommuner. Det är fråga om komplicerat beslutsfattande och en grundbult i det kommunala självbestämmandet. Planeringsmonopolet är ett viktigt styrinstrument för kommunerna att forma samhällsstrukturen med kommunens invånares bästa för ögonen.

Det skiljer sig stort mellan kommunerna hur stora satsningar man gjort på planeringen och hur aktivt man valt att styra via detta instrument. Skillnaderna mellan mindre och större kommuner t.ex. påverkar stort. Det här är ett område där utbildningen av förtroendevalda helt klart borde förstärkas. Här har bl.a. Kommunförbundet en viktig roll.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP i samband med och efter kommunalvalet i Finlands kommunförbund lyfter fram behovet av förstärka utbildningen för kommunalt förtroendevalda särskilt beträffande markplaneringsfrågor
  • att markpolitik fogas till som ett av SFP:s miljödelegations specialområden