Motion 38 – Småföretagens verksamhetsförutsättningar

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP verkar för att lagstiftningen för företagandet skall ses över i enlighet med den europeiska ramlagstiftningen därom (Small Business Act), så att småföretagens verksamhetsmöjligheter skall befrämjas genom enklare, mindre byråkratiska regler och så att man i all lagstiftning också beaktar de sysselsättande företa- gens, sme-företagens krav.

Behandling

Småföretagens verksamhetsförutsättningar

I den strukturomvandlingsprocess som är på gång i Finland för närvarande är målet i de flesta fall att skapa stora enheter. Också inom företagsvärlden sker ständiga fusioner. Trots denna strävan till storhet torde det kunna anses att de många små och medelstora företag vi har i Finland står för stabiliteten då det gäller att up- prätthålla arbetsplatserna runt om i landet. Ett litet företag har t.ex. ofta bättre möjligheter att ändra produk- tionsinriktning när det blir sämre tider än ett stort och konjunkturkänsligt.

Lagstiftningen ser tyvärr sällan skillnad på stora och små företag. På de små tillämpas samma stränga direktiv och regeldjungel som på ett företag med tusentals anställda. I många fall stryps ett litet företags verk- samhetsförutsättningar av ett alltför nitiskt regelverk. Inom EU har Finland dessutom en tendens att tillämpa direktiv enligt stränghetens lag medan man i andra länder lättare tycks kunna använda mildhetens mått. Så krävs det t.ex. mycket större investeringar för att starta ett gårdsslakteri i Finland än vad det görs i Sverige.

Sfp:s lokalavdelning i Närpes anser därför att partiets representanter bör arbeta för
att lagstiftningen för småföretag ses över så att småföretagens verksamhetsmöjligheter inte skall omintetgöras

av ett nitiskt regelverk som är anpassat med tanke på stora företag.

Närpes den 5 mars 2012 Sfp:s lokalavdelning i Närpes

Partistyrelsens svar

Sfp:s lokalavdelning i Närpes lyfter fram en för SFP viktig fråga, nämligen tryggandet av verksamhets- förutsättningarna för de små- och medelstora företagen i Finland.

Små- och medelstora företag är ryggraden i vår nationalekonomi. Av alla företag var 99,1 procent små företag, dvs. företag som sysselsätter färre än 50 personer. De sysselsatte 48 procent av alla anställda och deras andel av omsättningen var 35 procent. Medelstora företag, som sysselsätter 50–249 anställda, utgjorde 0,7 procent. Deras anställda var 16 procent av alla anställda och deras omsättning 16 procent av den totala omsättningen. Av företagens över 1,4 miljoner heltidsanställda arbetar över 929 000 i små- och medelstora företag, vilket motsvarar 64 % av alla anställda.

Av företagens omsättning, på 350 mrd euro, skapas ca hälften inom små- och medelstora företag, så deras andel av BNP är ca 40 procent.

Speciellt de små- och medelstora företagen har ökat sin personal från mitten av senaste decenniet. Av de nya arbetsplatserna har ca 75 % uppstått i små- och medelstora företag. Små företag har ökat sin personal med 62 procent, medelstora med 41 % och mikroföretagen med 39 %, då storföretagens personalökning har varit 24 %. Dessutom är det skäl att beakta att företagen byter storleksklassificering då de växer.

Som Närpes lokalavdelning lyfter fram i sin motion ser lagstiftningen tyvärr sällan skillnad på stora och små företag. På de små tillämpas samma stränga direktiv och regeldjungel som på ett företag med tusentals anställda. I många fall stryps ett litet företags verksamhetsförutsättningar av ett alltför nitiskt regelverk. Inom EU har Finland dessutom en tendens att tillämpa direktiv enligt stränghetens lag medan man i andra länder lättare tycks kunna använda mildhetens mått. Så krävs det t.ex. mycket större investeringar för att starta ett gårdsslakteri i Finland än vad det görs i Sverige.

Detta går stick i stäv med det vid årsskiftet förnyade regelverket inom EU, Small Business Act. Enligt
den skall man i beredningen av all lagstiftning först tänka på de små- och medelstora företagens behov, och beakta deras rättmätiga krav på ny lagstiftning. Ramlagstiftningen innebär också att man inom förvaltningen på nationell nivå skall gå igenom de administrativa och andra hindren för företagsverksamheten, och i mån av möjlighet sträva efter att minska dem.

Detta är något som partistyrelsen anser att alla partiets representanter bör arbeta för.