Motion 14 – Rätten till dagvårdsplats på svenska för invandrare

Beslut

Partidagen beslöt

  • att partiets företrädare ute i kommunerna arbetar för att kommunen i sina linjedragningar inom dagvård och utbildning beaktar de behov som integreringen medför
  • att kommunala förtroendevalda i berörda kommuner arbetar för en omskrivning i reglerna för språkkriterierna för deltagande i språkbad så att även barn med ett annat modersmål kan delta.
  • att SFP i riksdag och regering arbetar för att det i den nya lagen för småbarnsfostran skrivs in att barn med annat modersmål än finska eller svenska har rätt att välja finska eller svenska som dagvårdsspråk.

Behandling

Det har visat sig vara svårt för familjer med invandrarbakgrund, där ingen av föräldrarna är registrerade med svenska som modersmål, att få svensk dagvårdsplats för sina barn i Helsingfors.

Ett barn som är under skolåldern lär sig ett nytt språk ganska lätt och på ett naturligt sätt om barnet vistas i den miljö där språket talas. Om ett barn lär sig svenska på dagis leder det oftast till att skolgången också inleds på svenska. På detta sätt kan vi främja integrering av familjer med invandrabakgrund i vårt samhälle, inte bara på finska utan också på svenska.

I Helsingfors ordnas det språkbadsdagisar för barn med finska som modersmål och där ingen förälder är registrerad med svenska som modersmål. Vi anser att samma möjlighet borde ges till barn som har annat modersmål än finska. I jämställdhetens namn borde minoritetsgrupper med annan etnisk bakgrund inte kunna nekas dagisplats på svenska.

Mångkulturellt Finland och Integrationspolitiska utskottet föreslår:

  • att Svenska folkpartiet verkar för att även minoritetsgrupper med annan språkbakgrund än finska eller svenska skall kunna integreras i svenska dagis, antingen i vanliga barngrupper eller i språkbadsgrupper

The right to day-care in Swedish for immigrants
It has proven difficult for families with immigrant backgrounds, where neither parent is registered with Swedish as the mother tongue, to obtain Swedish day-care for their children in Helsinki.
A child under school age learns a new language quite easily and in a natural way if the child is a part of the environment where the language is spoken. If a child learns Swedish in kindergarten, he/she will probably start also in a school in Swedish. In this way, we can promote the integration of families with immigrant background in our society, not only in Finnish, but also in Swedish.
In Helsinki there are language immersion kindergartens for children with Finnish as their mother tongue and where neither parent is registered as being Swedish-speaking. We believe that the same opportunity should be given to children whose mother tongue is other than Finnish. In the name of equality of rights the minority groups with different ethnic background should not be denied day-care in Swedish.

Multicultural Finland and the Integration Policy Committee propose that:

the Swedish People’s Party will act for the integration of the minority groups with other language than Finnish or Swedish into Swedish kindergartens, either in ordinary groups or in language immersion groups

Tobias Pötzsch, Claudia Nystrand,
ordförande för Mångkulturellt Finland r.f. ordförande för
SFP:s integrationspolitiska utskott

Partistyrelsens svar

I Svenska folkpartiets integrationspolitiska program, godkänt på partidagen i Åbo 2008, betonas att en lyckad integration gäller oss alla. Kommunerna bär ett stort ansvar för att integreringen ska lyckas, och alla ska praktiken ges rätt att välja integrationsspråk, finska eller svenska.

Motionärerna lyfter fram missförhållanden i Helsingfors. Situationen varierar lokalt, och det finns även andra städer med motsvarande kriterier och avgränsningar. Många kommuner är också tacknämligt flexibla i sina tolkningar och möjliggör för familjer med invandrarbakgrund att välja språk för sina barns dagvård och därmed även skolspråk på ett naturligt sätt.

Gällande dagvård och utbildning gäller samma sak som i integrationsprocessen i övrigt. Invandraren har rätt att välja sitt integrationsspråk, finska eller svenska. SFP har flera gånger poängterat det missförhållande som finns i och med att invandrare inte ges möjlighet att välja, systemen är ofta byggda helt på finska. Invandrare befrias även från undervisningen i svenska i finska skolor. Närmiljön spelar en viktig roll för en lyckad integrering och språkvalet kan vara avgörande för att processen lyckas väl. Invandrare har rätt att inkluderas via det språk de själv väljer. För många kan svenska vara ett lättare språk, och också ett språk som öppnar dörrar mot väst.

Det behövs resurser inom utbildningen för att klara av en större invandring. De finlandssvenska skolorna ska även i fortsättningen ge undervisning på svenska men, likaväl som de finskspråkiga skolorna, bli bättre på att inkludera barn med ett annat hemspråk.

De finlandssvenska skolorna kan väl ta emot barn med invandringsbakgrund, och det underlättas av att eleverna via dagvården har fått en grundläggande språkkunskap. Som motionärerna påpekar är det lätt för barn att lära sig ett nytt språk!

Inom språkbadet badar majoriteten i minoritetens språk, men även här bör det vara möjligt att i viss utsträckning inkludera barn med ett annat hemspråk.

Partistyrelsen föreslår

  • att partiets företrädare ute i kommunerna arbetar för att kommunen i sina linjedragningar inom dagvård och utbildning beaktar de behov som integreringen medför
  • att kommunala förtroendevalda i berörda kommuner arbetar för en omskrivning i reglerna för språkkriterierna för deltagande i språkbad så att även barn med ett annat modersmål kan delta.

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige poängterar att situationen varierar i kommunerna. Situationen är annorlunda i huvudstadsregionen än i andra delar av Svenskfinland, vilket vi bör notera.