Motion 19 – Äldreråden

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP: representanter i kommunernas beslutande organ aktivt verkar för en uppföljning av äldrerådens uppgifter
  • att SFP:s representanter i kommunernas beslutande organ verkar för att Äldreråden också bevakar den språkliga jämlikheten mellan befolkningsgrupperna och att kommunen ansvarar för att stadgandena i 8 § också i praktiken efterföljs
  • att SFP arbetar för att Äldreråden tilldelas tillräckligt personella och ekonomiska resurser för att kunna fullfölja de uppgifter som tilldelats dem i äldreomsorgslagens 11 §

Behandling

Äldreråden

I lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Äldreomsorgslagen) som träder i kraft den 1.7.2013 ingår i 11 § stadgande om Äldreråden i kommunerna. Inrättandet av Äldreråd blir enligt lagen obligatoriskt i alla kommuner och kommunerna blir skyldiga att sörja för Äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Det är ett klart framsteg att det i framtiden skall finnas Äldreråd i alla kommuner och att deras uppgifter skrivits in i lagen.

Äldreråden skall bl.a. ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamhetsenheter som är av betydelse för den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna. Äldreomsorgslagen betonar också i 8 § de äldres rätt att bli betjänade på det språk – finska eller svenska – de väljer.

I de kommuner där det redan finns Äldreråd varierar dock deras möjligheter att påverka i hög grad från kommun till kommun. Detta framgår av en utredning som tankesmedjan Lokus utförde för ca 1 år sedan. För att Äldreråden skall kunna leva upp till lagens bokstav krävs en avsevärd förstärkning av deras status och resurser i många kommuner.

Svenska Seniorer i Finland yrkar på

  • att SFP i kommunerna aktivt verkar för en uppföljning av Äldrerådens uppgifter
  • att SFP:s representanter i kommunernas beslutande organ verkar för att Äldreråden också bevakar den språkliga jämlikheten mellan befolkningsgrupperna och att kommunenansvarar för att stadgandena i 8 § också i praktiken efterföljs
  • att Äldreråden tilldelas tillräckligt personella och ekonomiska resurser för att kunna fullfölja de uppgifter som tilldelats dem i äldreomsorgslagens 11 §

 

Svenska Seniorer i Finland

Gunvor Brettschneider                                 Ulla-Stina Westman

 

Partistyrelsens svar

Motionärerna påpekar helt riktigt att äldrerådens situation varierar kraftigt från kommun till kommun. När Äldreomsorgslagen nu träder ikraft finns det orsak att noggrant följa upp att situationen korrigeras och att äldreråden får den funktion som lagen förutsätter.  Idag kan äldrerådens situation även belysas med det faktum att man i flera kommuner väljer att inte översätta material för både äldreråd och ungdomsfullmäktige, vilket givetvis är helt oacceptabelt.

 

Partistyrelsen föreslår

att          SFP: representanter i kommunernas beslutande organ aktivt verkar för en uppföljning av äldrerådens uppgifter

att          SFP:s representanter i kommunernas beslutande organ verkar för att Äldreråden också bevakar den språkliga jämlikheten mellan befolkningsgrupperna och att kommunen ansvarar för att stadgandena i 8 § också i praktiken efterföljs

att          Äldreråden tilldelas tillräckligt personella och ekonomiska resurser för att kunna fullfölja de uppgifter som tilldelats dem i äldreomsorgslagens 11 §

 

Partifullmäktiges utlåtande:

I och med den nya äldreomsorgslagen så stärks äldrerådens roll. Därför bör man funder på var den placeras i den kommunala förvaltningsorganisationen, vilket organ skall äldreråden vara underställda. Eftersom äldreråden blir lagstadgade så tillsätts de mer på partipolitiska grunder.