Motion 25 – Reform av systemet för erkännande av faderskap

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP:s företrädare i regering och riksdag arbetar för att förenkla och modernisera systemet med erkännande av faderskap

Behandling

Reform av systemet för erkännande av faderskap

Över 40 % av alla barn som föds i Finland föds utanför äktenskapet. Enligt det nuvarande systemet ska faderskapet erkännas hos de kommunala socialarbetarna. På många håll i Finland är det brist på socialarbetare och deras arbetsbörda är ofta rätt så stor. Allt fler allvarliga fall inom t.ex. barnskyddet borde få mer resurser och genom att flytta erkännande av faderskapet till exempelvis magistraten (som sköter befolkningsregistret) skulle en avsevärd mängd resurser inom sociala sektorn frigöras för mer allvarliga och tidskrävande fall.

Samtidigt bör själva upplägget för erkännandet av faderskap reformeras så att det är tidsenligt och inte ska upplevas som kränkande. Utgångspunkten borde vara att man endast i oklara fall gör en utredning över föräldrarnas privatliv och att äktenskap och samboförhållanden borde behandlas mer lika.

Sfp i Nagu anser därför

  • att man bör se över systemet med att erkännande av faderskap
  • att erkännande av faderskap bör flyttas från de kommunala socialarbetarna

Sfp i Nagu

 

Partistyrelsens svar

Sfp i Nagu lyfter i motionen upp en viktig fråga. Lagen om faderskap trädde i kraft år 1976. Sedan lagens ikraftträdande har det skett flera ändringar som påverkar tillämpningen av lagen och därför är en reform nödvändig. Familjestrukturerna har ändrats, samboförhållandena har blivit allt vanligare och metoderna för att utreda faderskap har utvecklats.

I regeringsprogrammet för Jyrki Katainens regering konstateras att lagen om faderskap reformeras och den reglering som gäller erkännande av faderskap i fråga om barn som föds i samboförhållanden moderniseras. På Justitieministeriet är detta arbete på god väg. En bedömningspromemoria sändes på remiss hösten 2011. En arbetsgrupp, som leds av professor Markku Helin, tillsattes sedan för den fortsatta beredningen 25.4.2012. En uppföljningsgrupp tillsattes 23.5.2012. Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandattid löper ut 30.9.2013. Därefter överlämnar arbetsgruppen sitt förslag till justitieministern. Förslaget kommer att sändas på en bred remissrunda innan det kan överlämnas till riksdagen. Målsättningen är att ett lagförslag i ärendet kan ges till riksdagen under våren 2014. Syftet är att bestämmelserna om föräldraskap bättre än tidigare ska motsvara de rådande värderingarna och utredningar som gäller faderskap ska kunna genomföras smidigare än för närvarande.

 

Partistyrelsen understöder arbetet med

att     man ser över systemet med att erkännande av faderskap

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige rekommenderar att behandlingen om erkännande av faderskap bevaras inom den kommunala förvaltningen eftersom många frågor är sammankopplade med socialväsendet. En reformering och effektivering av behandlingen uppmuntras eftersom systemet baserar sig på en gammal lag från 1976.