Motion 38 – Statligt stöd för internationellt adopterades återresor

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP på lång sikt arbetar för att Social- och hälsovårdsministeriet ska göra en utredning över hur man bäst kunde stärka internationellt adopterades möjligheter att bekanta sig med sina rötter och kulturen i det forna hemlandet.

Behandling

Statligt stöd för internationellt adopterades återresor

I Finland finns idag 3500 internationellt adopterade. Många internationellt adopterade vill återvända till sitt ursprungsland för att söka sina rötter. Adopterade vill ofta ta reda på mer om landet och kulturen de ursprungligen kommer ifrån, och vill kanske också besöka den institution eller det barnhem från vilken han eller hon förmedlats. Resorna är ofta förenade med stora kostnader. Samhället borde bidra med ekonomiska medel så att adopterade oberoende av ekonomiska resurser får en reell möjlighet att göra en återresa.

SFP i Munksnejden föreslår

  • att SFP verkar för att staten grundar en fond, administrerad av justitieministeriets adoptionsnämnd, som årligen kan bevilja behovsprövat stöd för återresor.

 

Sfp i Munkshöjden r.f

Eva S. Lassus-Paavolainen                                                                  Rabbe Sandelin

Ordförande                                                                                        Sekreterare

 

Partifullmäktiges svar:

Adoption är en fin och viktig sak, som berör många finländare. För en del familjer är internationell adoption en väg för att kunna välkomna en efterlängtad familjemedlem. Justitieministeriet har under denna regeringsperiod gjort en totalrevidering av adoptionslagen. Den nya lagen trädde ikraft 1.7.2012. Ett centralt syfte med lagen är att sätta barnet i främsta rummet och främja barnets bästa vid adoption. I lagen föreskrivs bland annat om den minsta och största åldersskillnaden mellan barnet och adoptionssökanden, om den som adopteras är minderårig. Åldersskillnaden ska vara minst 18 år och får vara högst 45 år. Adoptionssökanden får inte heller vara äldre än 50 år. Den lägsta åldern för att få adoptera är 25 år såsom för närvarande.

Adoptionsprocessen inleds med adoptionsrådgivning. Den ges av kommunernas socialmyndigheter och Rädda Barnen r.f.  Den som vill adoptera ett minderårigt barn från utlandet ska förutom adoptionsrådgivning begära internationell adoptionstjänst via Helsingfors stads socialverk, Rädda Barnen r.f. eller Interpedia r.f.

Endast i undantagsfall kan barn adopteras från utlandet också på annat sätt än via ett adoptionstjänstorgan. Också för dessa s.k. enskilda adoptioner krävs tillstånd av adoptionsnämnden. Tillstånd kan närmast beviljas när barnet är nära släkt med sökanden. Om ett barn adopteras från utlandet till Finland utan nämndens tillstånd, kan adoptionen inte erkännas som giltig i Finland.

Adoptionsnämnden, som behandlar adoptionstillstånd, hörde tidigare under social- och hälsovårdsministeriet, men har i och med lagändringen flyttat till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Det finns ett stort underskott i de offentliga finanserna. Därför beslöts i samband med regeringens ramria i mars om anpassningsåtgärder på närmare 2,7 miljarder för de kommande fyra åren. Dessutom skall statlig egendom säljas för närmare två miljarder euro. För år 2015 beslöts som balanserande åtgärder för 1,5 miljarder euro. Av de här riktades flera hundra miljoner till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, som står för nästan en fjärdedel av utgifterna i statsbudgeten. I det här läget är det svårt att motivera helt nya utgifter i statsbudgeten även om de skulle vara välmotiverade.

Partifullmäktige föreslår för partidagen:

  • att SFP på lång sikt arbetar för att Social- och hälsovårdsministeriet ska göra en utredning över hur man bäst kunde stärka internationellt adopterades möjligheter att bekanta sig med sina rötter och kulturen i det forna hemlandet.