Motion 7 – NTM-centralerna

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP i riksdag och regering jobbar för att det tvärsektoriella samarbetet inom NTM-centralerna utvecklas
  • att SFP i riksdag och regering jobbar för att minska byråkrati inom NTM-centralens förvaltning.

Behandling

NTM-centralerna

NTM-centralernas uppgifter har blivit dem övermäktiga. Den utveckling vi haft gällande förvaltningsstrukturen i Finland har lett till regionala mastodontorgan med stor makt och liten insyn, åtminstone för den vanliga medborgaren.

NTM-centralerna kunde vara regionala lokomotiv för utvecklingen när det gäller trafik, miljö och näringar som namnet säger, men fungerar idag mer som bromskloss. På sikt borde hela förvaltningsstrukturen ses över. NTM-centralen tolkar lagar, förordningar och direktiv som påverkar skärgårdsbornas vardag, näringsmöjligheter och förbindelser utan demokratiska påverkningsmöjligheter eller insyn.

Ett akut exempel är uppföljningen av gjorda avtal gällande förbindelsebåtstrafiken, där bristerna är stora och drabbar den enskilda medborgaren direkt. Det här borde åtgärdas och förbättras omedelbart. Ett annat är tolkningen av direktiven för förkörsskyltar.

Sfp i Nagu föreslår :

  • att SFP i riksdag och regering kräver att NTM-centralen i Egentliga Finland ska förbättra uppföljningen av gjorda avtal samt på sikt arbeta för en bättre förvaltningsstruktur när det gäller NTM-centralens uppgifter.

Sfp i Nagu
Alice Björklöf                                          Jan-Erik Karlsson

Partifullmäktiges svar

Partifullmäktige delar motionärens uppfattning om att NTM-centralernas verksamhet bör utvecklas.   En av de viktigaste orsakerna till att inrätta närings-, trafik- och miljöcentralerna var att förbättra samarbetet och koordineringen mellan närings- och miljösektorerna. Detta samarbete fungerande inte på ett tillfredsställande sätt tidigare då dessa sektorer sköttes av arbets- och näringscentralernaoch de regionala miljöcentralerna.

Tyvärr har det tvärsektoriella samarbetet inom NTM-centralerna inte ännu levt upp till de förhoppningar som ställdes vid inrättandet av centralerna. Det finns därför skäl att utveckla det tvärsektoriella samarbetet. Genom ett förbättrat tvärsektoriellt samarbete skulle NTM-centralerna kunna utveckla sin verksamhet som helhet.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP i riksdag och regering jobbar för att det tvärsektoriella samarbetet inom NTM-centralerna utvecklas
  • att SFP i riksdag och regering jobbar för att minska byråkrati inom NTM-centralens förvaltning