Motion 9 – Rundradioskatten

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP:s riksdagsledamöter arbetar för att YLEs sändningar når alla i hela landet.

Behandling

Rundradioskatten

Som finska medborgare och rundradioskatt-betalare har vi upplevat att YLE-tv sändningar inte syns varje dag, trots att man betalar för hela året, 365 dagar i form av rundradioskatt. Det hjälper inte att hänvisa till att rundradion gäller många mediala kanaler, eftersom internet-kontakten också är dålig på många håll, inte heller radion hörs ordentligt överallt.

Vi är inte ensamma om det här fenomenet. Bristen på hör- och sebarhet påtalas med jämna mellanrum, men få är åtgärderna från statligt håll.

Vi yrkar därför på en möjlighet att dra av i Rundradioskatten, i beskattningen, för de dagar som YLE-tv sändningarna inte syns.

SFP i Nagu föreslår

att SFP i riksdag och regering jobbar för att bristerna i se- och hörbarhet åtgärdas omedelbart. Om problemen med se- och hörbarhet kvarstår i skärgården bör en möjlighet att dra av rundradioskatten införas.

Nagu SFP lokalavdelning
Tommy Nymalm                                       Jan-Erik Karlsson

Partifullmäktiges svar

Den så kallade Yleskatten infördes dels för att trygga Yles ekonomi men också för att åstadkomma en rättvisa mellan tv-tittare, radiolyssnare och de som följer med sändningarna över nätet.

TV-licensen betalades av allt färre, men man avstod ju inte från att titta eller lyssna. Så de som betalade subventionerade de som inte betalade. Nuvarande system är alltså ur tittarens/lyssnarens synvinkel rättvist.

Sebarheten/hörbarheten är hög i Finland, dock finns det områden där den inte är tillräcklig. Det är givetvis Yles uppgift och ligger också i Yles intresse att ha så stor sebarhet/hörbarhet som möjligt i hela landet.

Att ge möjlighet till avdrag i beskattningen p.g.a. bristande sebarhet/hörbarhet blir byråkratiskt och tidskrävande och antagligen rätt orättvist. I stället måste arbetet med att förbättra sebarheten/hörbarheten intensifieras.

Partifullmäktige föreslår för partidagenatt Svenska folkpartiet arbetar för:

  • att SFP:s riksdagsledamöter arbetar för att Yles sändningar når så många som möjligt i hela landet.