Motion 20 – Skapa jämlika förutsättningar för mindre företag att agera på en regelstyrd marknad

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att förbättra små och medelstora företags möjligheter att komma in också på reglerade marknader
  • att förenkla byråkratin i samband med regel- och tillståndsärenden och därmed sänka kostnaderna och förkorta behandlingstiderna
  • att små lokala företag ges bättre möjligheter att hävda sig i offentlig upphandling
  • att de nationella tröskelvärdena för upphandling av varor och tjänster höjs rejält till en nivå som ligger nära EU-tröskelvärdet.

Behandling

Skapa jämlika förutsättningar för mindre företag att agera på en regelstyrd marknad

Den finländska marknaden är på många områden starkt reglerad, dels via nationell lagstiftning dels via EU-direktiv.

Regelverk är skäliga så länge de inbegriper t ex omsorg om konsumentens hälsa och säkerhet eller om de finns till för att ge förutsättningar för ett ur ett helhetsperspektiv effektivare och/eller miljövänligare resursutnyttjande i samhället. Tveksamma blir de då de förutsätter t ex märkningar, certifieringar eller standardiseringar som är så kostsamma att förverkliga att de fungerar som ett hinder för nya och mindre aktörer att komma in på marknaden. För i branschen redan verksamma samt större företag kan rigorösa regelverk däremot vara en fördel, då det leder till mindre konkurrens och därmed högre konsumentpriser.

Om det för att få lönsamhet krävs storskalig produktion betyder det också att företagaren måste göra stora initiala investeringar. Kostnader för att implementera ett regelverk drabbar därmed olika beroende på företagsstorlek. Små företag drabbas på grund av sin storlek och sina begränsade resurser proportionellt sett hårdare än större företag.

Inom EU finns ett uttalat mål om att öka små och medelstora företags möjligheter att verka på den lokala marknaden och delta i t ex offentlig upphandling, då de antas ha svårare att hävda sig på grund av sin litenhet. I EU:s småföretagsakt från 2008 ses livskraftiga små och medelstora företag som en avgörande del för ett stabilt EU, redo att möta den osäkerhet som en global marknad innebär. De små lokala företagen är inte lika beroende av de globala konjunkturerna och därmed mindre sårbara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En ökad etablering och tillväxt av små företag leder också till ett mer varierat produktutbud, nya lösningar och ökad konkurrens till nytta för samhället och konsumenter.

Regelverk är dyra inte enbart för den som bör efterleva dem utan de måste också följas upp. Den ökade mängden regler har lett till att kostnaderna för denna tillsynsverksamhet idag är betydande, såväl nationellt som på EU-nivå.

Vi yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

– att förbättra små och medelstora företags möjligheter att komma in också på reglerade marknader

– att förenkla byråkratin i samband med regel- och tillståndsärenden och därmed sänka kostnaderna och förkorta behandlingstiderna

– att små lokala företag ges bättre möjligheter att hävda sig i offentlig upphandling

Svenska folkpartiet i Borgå Centrum r f
Niklas Grönroos
Catharina von Schoultz 

Partifullmäktiges svar

Motionen står helt i linje med partiets tidigare linjedragningar och förda politik.

I 2015 års riksdagsvalsprogram vill partiet se över normer som belastar produktionen av service och tjänster. Därför måste byråkratin granskas ur ett ändamålsenlighetsperspektiv, så att smidigheten ökas och stagnation kan undvikas. Vidare vill man trygga tredje sektorns verksamhetsmöjligheter genom undvikande av byråkratiska pålagor vid tillstånds- och anmälningsförfaranden. Slutligen vill SFP förbättra mindre företags och näringsidkares förutsättningar vid offentlig upphandling, till exempel genom delupphandling av större volymer.

Drygt 70 procent av de nya jobben skapas i små och medelstora företag. Därför bör riksdag och regering koncentrera tillväxt- och sysselsättningsåtgärderna till dessa små växande företag.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att förbättra små och medelstora företags möjligheter att komma in också på reglerade marknader

– att förenkla byråkratin i samband med regel- och tillståndsärenden och därmed sänka kostnaderna och förkorta behandlingstiderna

– att små lokala företag ges bättre möjligheter att hävda sig i offentlig upphandling

– att de nationella tröskelvärdena för upphandling av varor och tjänster höjs rejält till en nivå som ligger nära EU-tröskelvärdet.