Motion 46 – Bilskatten och bilbeståndet i Finland – totalremont krävs

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att via bilbeskattningen förnya bilparken i riktning mot utsläppsfria alternativ
  • att man arbetar för utveckling av biobränslen och hur staten kan underlätta en utbyggnad av ett täckande system av tankningspunkter.

Behandling

Bilskatten och bilbeståndet i Finland – totalremont krävs

Det har nyligen framlagts ett förslag om att man skulle förnya bilskattesystemet i Finland.

Man talar för att det skulle bli fordonsskatt i stället. För några år sedan talade en av ministrarna i regeringen för att det skulle införas skatt på körda kilometrar och detta skulle noga övervakas av satellitbaserade mobilapplikationer. Faktum är att vi redan är noga övervakade via våra mobilapplikationer. Men den skatten blev inte av, åtminstone ännu.

Vi känner till att man inom EU äntligen skulle önska att bilskatten skulle harmonieras mellan medlemsländerna. I praktiken betyder det att andemeningen i EU-grundfördraget om ”fri rörlighet av varor och tjänster” skulle förverkligas i praktiken. Menar man månne att man för Finlands del fritt kunde kunde både importera och exportera bilar mellan EU-länderna?

Varför skulle man vilja öka på antalet överåriga, osäkra, otrygga, bensinslukande, och dessutom dyra bilköp med dylika åtgärder? Vi har dessutom i detta nu alldeles för lite nyare bilar i Finland. Bilar som är energisnåla, säkra, trygga, moderna.

Bilförsäljningen har redan en längre tid lidit av för höga skatter i vårt land. För att få fart på bilhandeln behöver vi lätta på det allmänna skattetrycket i snabb ordning. Både vad gäller beskattning av löner och pensioner och extra arbete men även beskattningen av bilarna och bränslet

Vi känner till att Finland länge har komplicerat upp bilskatten, tullarna, acciserna osv. Därför kör man nu med för gamla bilar på vägarna i vårt land. Med bilar som kunde och borde vara säkrare, tryggare, utsläppsmässigt miljövänligare, drivna med billigare och miljövänligare bränsle.  Dessutom kör man på vägar som för länge sedan passerat bäst före datumet. Vad beträffar de mindre vägarna har man tom kommit till att man återtar sandvägarna då underhållet av oljegrus/asfalt- beläggning blir för dyr att underhålla.

Åtgärdsförslag

  • a) skattelättnader för privatpersoner vid köp av energisnålare i bilar
  • a) bilhandeln, lättare skatter
  • b) egen import bör bli förmånligare, lättare

I detta nu har vi 5900 rader av olika bestämmelser för egen import av personbilar för att bestämma modellens skatt, som bara är en liten bit av allt som skall tillföras. En Volvo är inte mera en Volvo modell 1994, utan mycket, mycket mer. För att inte tala om utsläppen och hur deras farlighet definieras och beskattas. Dessutom har vi hela det omfattande paketet för lastbilar, beroende på axelantal, vikt etc.

Samtidigt finns det många familjer som är tvungna att till och med ha två bilar på grund av kommunernas prekära ekonomiska situation, med indragna skjutsar från kommunens sida för de mindre skoleleverna, med långa skolvägar, familjer som har byggt sina hus längre bort för att ens ha råd med tomten osv. Efter de senaste besluten ligger bensinpriset på en aningen lägre nivå, men hur länge?

För våra medborgares bästa och för en säker och trygg bilkultur i Finland borde utformningen av det nya bilskattesystemet, tullarna, bränsleacciserna och vägarnas skötsel kunna följa ett långsiktigt och pålitligt tänkande och en väl genomtänkt lagstiftning för en klimatsmart och ekonomisk hållbar bilism i vårt land, med trygga, pålitliga, beslut som håller mer än en – tre veckor i sänder. För när allt kommer omkring är de privata bilarna en av grundpelarna för att vårt samhälle skall fungera.

Varje trafikolycka, varje skada, varje trafikdöd borde kunna undvikas och skadorna minimeras genom ett förnuftigare bilskattesystem och tryggare bilism och bilar.

Därför yrkar vi på:

– att SFP och våra representanter i riksdag och regering verkar för

– att de som planerar det nya bilskattesystemet kunde göra det med människan i fokus på ett ekonomiskt och klimatsmart sätt, så att Finlands hjul åter fås i rullning.

– att man brådskande kunde finna en konsensus om hur man kan kunde sänka bilskatten såväl som bränsleacciserna på ett märkbart och hållbart sätt

– att man kunde finna nya smarta lösningar på/bättre krav för:
– planerandet av vägar
– byggandet av dem
– ytbeläggningens hållbarhet även i våra krävande förhållanden

– samt arbetskraft för ytbeläggnings- och reparationsarbeten, t.ex. fångar, arbetslösa osv.

Heidi Catherine Sid
SFP i Åbo

John-Eric Sid
SFP i Åbo

Partifullmäktiges svar

Finland har en av Europas äldsta bilparker, trots att den de facto förnyats under senare år när det blivit lättare att importera bilar från andra delar av Europa. Den fria marknaden inom EU har här fört med sig väsentliga förbättringar oc

Partidagen beslöt att SFP verkar för

att via bilbeskattningen förnya bilparken i riktning mot utsläppsfria alternativ

att man arbetar för utveckling av biobränslen och hur staten kan underlätta en utbyggnad av ett täckande system av tankningspunkter.

h en marknad att köpa begagnade bilar som sträcker sig långt utanför Finlands gränser.

Svenska folkpartiet jobbar aktivt för att förnya bilparken. När vi gör det måste vi samtidigt verka aktivt för att skapa lösningar där utsläppsfria alternativ och biobränslen får utrymme på ett helt annat sätt än idag. Det kan exempelvis göras via olika skattelösningar.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att via bilbeskattningen förnya bilparken i riktning mot utsläppsfria alternativ

– att man arbetar för utveckling av biobränslen och hur staten kan underlätta en utbyggnad av ett täckande system av tankningspunkter.