Motion 39 – Hållbar lagberedning

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP ska verka för en hållbar och kostnadseffektiv beredning av lagar och reformer som ger tid för delaktighet och som tar konsekvenserna i beaktande före och inte efter att beslut tagits.

Behandling

Redan under senaste, men speciellt under denna regering känns det som att man varken vill ta eller ge tid för grundligt lagberedningsarbete i Finland. I sin strävan att minska på byråkratin och lätta på beslutsprocesser snubblar regeringen ironiskt nog gång på gång i förberedelserna av ärenden. Än har man missat att räkna ut något, än har man inte gjort konsekvensbedömningar för eventuella utfall av beslut.

Det är klart och också önskvärt att regeringen i dessa kärva ekonomiska tider vill få saker till stånd och visa handlingskraft och ledarskap. Men då kan inte allt politisk förtroende förbrukas i knaggliga processer med lagförslag som är dåligt förberedda, som inte genomgått någon form av konsekvensbedömningar och som i värsta fall är grundlagsvidriga. Så sparar vi inga skattemedel.

De statliga kommittéerna som form för beredning av ärenden slopades i början av 2000-talet eftersom det var ett tungrott system och för att de till syvende och sist upprätthöll de redan existerande maktstrukturerna. Då det finländska välfärdssamhället växte fram och utvecklades efter kriget var det mycket tack vare ett gott samarbete mellan civilsamhället, alla dess organisationer inklusive arbetsmarknadsorganisationerna och staten. Det gav delaktighet, politiska påverkningsmöjligheter, och inte minst samhällsfred. Det var helt enkelt det nordiska sättet att göra saker.

Idag vet vi att kommittébetänkanden kostar pengar och tid och att de korporatistiska beslutsmekanismerna på arbetsmarknaden är en kraftigt bidragande orsak till de största problemen. Vissa säger också att det politiska beslutsfattandet inte kan vara lika lineärt mer som det var tidigare. Saker händer och förändras i en allt snabbare takt och det politiska beslutsfattandet måste anpassas till det. Hur skulle vi då kunna ersätta det goda som vi gick miste om då de statliga kommittéerna i beredningen av politiska beslut slopades?

Den största förtjänsten med det systemet var att olika åsikter, fördomar och frågetecken kunde sammanjämkas och utredas redan innan ett ärende kom för vidare politisk behandling. Utredningar, expertutlåtanden och konsekvensbedömningar kunde göras tidigare och i och med det kunde många av de reformer som vi nödvändigtvis behöver redan ha kommit mycket längre.

Då det gäller stora heltäckande reformer som till exempel vårdreformen eller den tidigare kommunstrukturreformen känns det att någon form av bredare parlamentarisk beredning kunde ha tillsatts från början. På så sätt skulle kanske de här reformerna redan ha kunnat genomföras.

Att man i ett tidigt skede av beredningen av ärenden kan ta in flera synvinklar, få expertutlåtanden och siffror på olika alternativ ger – fast det kostar lite mer just då – troligtvis snabbare och hållbarare resultat än de vi får nu – lösryckta delar av reformer, urvattnade små delar av det som varit tänkt att vara något nydanade.

Vi vill

  • att Sfp ska verka för en hållbar och kostnadseffektiv beredning av lagar och reformer som ger tid för delaktighet och som tar konsekvenserna i beaktande före och inte efter att beslut tagits.

Sfp i Munksnejden
Lotte Granberg-Haakana, Ira Grandén

Partifullmäktiges svar

Vi lever i tider då stora samhällsreformer är på gång. Att förändra bara för förändrandes skull är inte lösningen. Reformer ska göras för att göra samhället bättre, inte för att politiker ska kunna påvisa förändringar de åstadkommit utan att förändringarna även ger verklig förbättring. Konsekvensbedömningar behöver göras ur olika samhällsgruppers synvinklar så att reformer inte görs bara ur majoritetens synvinkel.

Reformer kan antingen genomföras på ett framgångsrikt sätt eller ett sätt som mitt i processen eller inom kort efter att reformen godkänts gör att allting faller i stöpet eller behöver en omstart. Svenska riksdagsgruppen har i flera repriser påtalat problem eller saknad av konsekvensbedömningar i beredningen av olika reformer, bland annat vårdreformen och tingsrättsreformen, för att nämna några. Vi ser även kommuner i vårt land där SFP:s fullmäktigegrupper påtalat utmaningar i mer lokala reformer.

Eftersom vårt samhälle står inför ständig förändring finns det ofta behov av att förnya och anpassa till samhällsutvecklingen. Detta kan ändå inte, som motionären tar fram, göras utan att se vilket utfall eventuella förändringar kommer att ha. Att göra konsekvensbedömningar i ett tidigt skede är av avgörande betydelse för att det inte görs onödigt arbete i allt för stor grad. I många fall kan även intresseorganisationer, medborgare och andra aktörer ha viktiga synpunkter på områden de själv verkar inom. Därför och ur en demokratisynvinkel är det viktigt att det görs begäran om utlåtanden och olika former av höranden.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att SFP ska verka för en hållbar och kostnadseffektiv beredning av lagar och reformer som ger tid för delaktighet och som tar konsekvenserna i beaktande före och inte efter att beslut tagits.