Motion 5 – Efterlevandes pensionsvillkor bör ändras

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP aktivt verkar för att förbättra de efterlevandes pensionsvillkor så att ingen drabbas av orimliga situationer

Behandling

Reglerna för beviljandet av efterlevandepension kräver en revidering. De baserar sig på 55 § lagen om pension för arbetstagare 19.5.2006/395. Lagparagrafen har sedermera ändrats år 2007. Detta lagrum lyder: ”Efterlevande make har rätt till efterlevandepension, om han eller hon hade ingått äktenskap med förmånslåtaren innan denne hade fyllt 65 år och har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren. Rätt till efterlevandepension har också en sådan efterlevande make vars äktenskap hade ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år och förmånslåtaren 65 år och äktenskapet hade varat minst fem år, om
1) den efterlevande maken har fyllt 50 år vid förmånslåtarens död, eller
2) den efterlevande maken vid förmånslåtarens död hade fått invalidpension enligt en arbetspensionslag eller sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007) i minst tre års tid. (7.12.2007/1164)”

Alla borde ha rätt till familjepension på basen av makens tidigare arbetsförhållanden. Den arbetspensionsavgift som uppburits på grund av vederbörandes arbetsförhållande eller yrkesutövningen under hela arbetskarriären har också beaktat att familjepension vid makens dödsfall utbetalas till den efterlevande maken.

Men ifall ett äktenskap slutar i en skilsmässa, förlorar ex-maken rätten till familjepension, även om det skulle finnas gemensamma barn. Och ifall den efterlevande maken därefter ingår ett nytt äktenskap efter fyllda 50 år, får han/hon inte heller rätt till familjepension, trots att samlevnaden kan vara upp till 40-50 år efter ingånget äktenskap och trots att vardera parten kan tänkas ha egna barn från ett föregående äktenskap. De fonderade medlen för familjepension tillfaller därmed pensionsfonden/staten och inte den efterlevande, vars ekonomi kan drabbas svårt av makens död, speciellt om den avlidna huvudsakligen ansvarat för familjens försörjning. Bostadskostnaderna förblir ju oförändrade. Det leder till att den efterlevande i många fall inte heller har möjlighet att ”sitta i orubbat bo”, trots de utfästelser, som makarna eventuellt har gjort i sitt inbördes testamente. Det kan inte vara skäligt att ekonomiskt ytterligare bestraffa den som redan drabbats av förlust av sin livspartner.

Vi yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att kravet på gemensamma barn och definierade åldersgränser för beviljandet av familjepension avlägsnas från 55 § lagen om pension för arbetstagare och att de karenstider för äktenskapets varaktighet, för att göra sig förtjänt av rätt till familjepension, slopas; att 1 mom. skall lyda: ”En efterlevande make har rätt till efterlevandepension, om han eller hon har ingått äktenskap med förmånslåtaren”.

Svenska folkpartiet i S:t Karins r.f.

Partifullmäktiges svar

Efterlevnadspension inkluderades i lagen om pension för arbetstagarna. Målsättningen var att en efterlevande make och eventuellt de minderåriga barnen inte ska hamna i stora ekonomiska svårigheter efter att familjens försörjare har avlidit. I paragrafen har det inkluderats vissa begränsningar som är till för att hindra missbruk av lagen. Med åldersgränserna och kraven på att paret har haft ett gemensamt barn eller att äktenskapet har varat i minst fem år försöker man undvika bl.a. ingående av äktenskap enbart för efterlevnadspensionens skull.

Den arbetspensionsavgift som uppburits används för att trygga det att alla som har arbetat får pension. Det som betalas ut riktar sig därmed inte till den person som har betalat avgifterna eller familjen till denna person. Bl.a. sambon och änkor/änklingar med tillräckliga egna tillgångar får inte efterlevnadspension. Trots att en ex-make inte har rätt till pension även om det finns gemensamma barn, är barnet berättigat till barnpension som betalas ända till barnet är 18 år gammalt. Lagstiftningen kan leda till orimliga situationer men allmänt sett har dessa förutsättningar ansetts fungera bra.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses besvarad med denna utredning.